Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2019 роціМасові науково-практичні заходи у 2019 році 

У 2019 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 57 науково-практичних заходів різних рівнів, у тому числі 12 міжнародних.

Предметами обговорення на них були: тенденції реформування шкільної освіти за роки незалежності (1991–2017); сутність і динаміка розвитку шкільної освіти у форматі тенденцій в країнах ЄС, США та Китаї; дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; організаційно-педагогічні засади та економічні умови функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації освіти, моделі організації управління опорними закладами освіти різної структури та її субмоделей; організаційно-педагогічні засади проєктування та розроблення моделі освітнього середовища гімназії; мета, предметний зміст, структура, методичні підходи до реалізації курсів за вибором з біології й хімії; принципи і критерії добору змісту науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання; особливості компетентнісно орієнтованого навчання української мови як другої у початковій школі; зміст, методи і прийоми навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї на засадах компетентнісного підходу, навчальні програми курсів за вибором з біології й хімії, розділи методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в 11 класі», дидактико-методичне забезпечення інтеграції змісту профільної освіти та формування в учнів наукової картини світу, процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії; методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею, методичні посібники та практикум з історичної та громадянської освіти на засадах компетентнісного підходу, відповідність змістового складника підручника економіки та посібників освітнім запитам та віковим особливостям учнів гімназій та ліцеїв, ефективність методики компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії, теоретичний і задачний матеріал курсів математики, організаційні форми, методи, прийоми і засоби навчання математики в ліцеї в умовах реалізації компетентнісного підходу, дидактико-методичні засади формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей; методика навчання української літератури учнів ліцею на засадах діяльнісного, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів; освітня практика науково-методичного супроводу компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів, зміст, методи, форми і засоби компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи.

Науковці Інституту педагогіки НАПН України брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки тощо.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові працівники Інституту – 338, у тому числі 146 міжнародних заходів. Близько 70% заходів припадає на конференції, яких було 236. 9% склали наукові семінари (їх було 31). Решту за кількістю становили: симпозіуми, форуми – 11; круглі столи – 11; педагогічні читання – 5; з’їзди, конгреси – 4; інші види заходів – 40 (рис. 1).

 

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь наукові працівники

Інституту педагогіки НАПН України в 2019 році. 

За звітний період Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором.

У 2019 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 8 заходів.

На Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» обговорено результати наукових досліджень з проблеми підручникотворення та презентовано вітчизняний і зарубіжний досвід проєктування і створення сучасних навчальних видань для дошкільної, загальної середньої, спеціальної та вищої освіти.

Під час ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» у доповідях учасників висвітлено методологічні проблеми порівняльної педагогіки, педагогічні реалії в порівняльно-історичній ретроспективі, освітні реформи та інновації в глобалізованому світі, стратегії розвитку шкільної освіти у світовому вимірі, тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї, актуальні проблеми професійної освіти й освіти дорослих у компаративістичній перспективі та світові тенденції розвитку ІКТ-освіти.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Практична філософія і Нова українська школа», співорганізатором якого був відділ історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, обговорено нагальні освітньо-філософські питання, пов’язані з модернізацією української освіти в постнекласичну добу.

Під час Всеукраїнських веб-конференцій до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям» наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України надали освітянам методичні поради й рекомендації щодо реалізації концепції «Нова українська школа» та модернізації змісту початкової освіти, коментарі до освітніх і навчальних програм, змісту нових підручників для 2, 6 та 11-х класів, що запроваджуються з 2019/2020 навчального року, ознайомили освітян із новітніми результатами науково-педагогічних досліджень.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша)» учасники окреслили шляхи використання спадщини видатного українського просвітника Пантелеймона Куліша у роботі Нової української школи.

Результативно було проведено науково-практичну конференцію «Зміст і технології шкільної освіти», на якій обговорено найвагоміші результати наукових досліджень, отриманих науковими працівниками, докторантами, аспірантами, здобувачами, учителями експериментальних шкіл Інституту педагогіки НАПН України в 2019 році; визначено перспективні напрями вдосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Під час постійно діючого семінару «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів», співорганізатором якої був відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, висвітлено питання дидактико-методичного супроводу компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів.