Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2017 роціМасові науково-практичні заходи у 2017 році

 

У 2017 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 49 науково-практичних заходів різних рівнів, у тому числі 6 міжнародних.

Предметами обговорення на них були: розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі; порівняльне вивчення розвитку освітніх систем різних країн та використання його результатів у розбудові освітньої галузі України; методологія формування структури й змісту сучасної освіти, рівневої і профільної диференціації навчання; управління розвитком навчальних закладів як активних соціально-педагогічних систем; обґрунтування моделей та організаційно-методичних основ побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій; теорії та методології педагогічного прогнозування розвитку загальної середньої освіти; теоретико-методичне обґрунтування ефективності організаційних форм навчання; проектування змісту профільного навчання у старшій школі; методики формування ключових і предметних компетентностей учнів основної школи.

Науковці Інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки тощо.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові працівники Інституту – 365, у тому числі 128 міжнародних заходів. Майже 50% заходів припадає на конференції, яких було 179. Майже 24% склали наукові семінари (їх було 86). Решту за кількістю становили: круглі столи – 44; симпозіуми, форуми – 6; виставки – 6; педагогічні читання – 5; з’їзди, конгреси – 4; інші види заходів – 35 (рис. 1).

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь співробітники

Інституту педагогіки у 2017 році.

У 2017 році наукові працівники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 7 заходів.

Змістовно й результативно пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», у доповідях учасників якої було висвітлено методологічні засади створення сучасної навчальної книги, актуальні проблеми теорії та практики підручникотворення у системі вищої і загальної середньої освіти та шляхи їх вирішення, зарубіжний досвід створення шкільного підручника, експертне оцінювання якості навчальної книги, психологічні вимоги до змісту і структури підручника, дидактико-методичні особливості розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення освіти осіб з особливими потребами, електронний підручник і електронні освітні ігрові ресурси як складники сучасного навчального середовища.

Під час Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти», яка була організована в рамках співпраці Інституту педагогіки НАПН України з науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, обговорено питання розвитку початкової та географічної освіти в Україні, застосування вербального оцінювання в перших класах, виховання в соціумі толерантності до дітей-інвалідів з психофізичними вадами, проблеми підготовки до участі в міжнародних дослідженнях з оцінювання читацької компетенції школярів, основні напрямки реформування системи управління освітою в КНР та ін.

На І Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації» обговорено проблеми порівняльної педагогіки та міжнародної освіти у глобалізованому світі, теорію та історію освіти і педагогіки, трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США, освітні реформи та інновації у контексті європейської інтеграції і глобалізації.

Під час І Міжнародної науково-практичної он-лайн інтернет-конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» висвітлено проблеми і перспективи модернізації освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Результативно пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі», на якій обговорено питання навчально-методичного супровіду викладання предметів освітньої галузі «Природознавство», теоретико-методичні засади реалізації змісту природничо-наукової освіти, психолого-педагогічна та методична підготовки майбутнього вчителя до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство», реалізація принципу інтеграції в умовах профільного навчання.

На Всеукраїнській веб-конференції «Учені НАПН України – українським учителям» наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України надали освітянам методичні поради і рекомендації щодо здійснення навчально-виховного процесу у закладах освіти у 2017/2018 н.р., зокрема стосовно особливостей організації навчально-виховного процесу в початковій школі, вивчення української мови та літератури, математики, інформатики, фізики та астрономії, навчання мов національних меншин та іноземних мов, викладання предметів освітньої галузі «суспільствознавство», особливостей викладання географічної та технологічної освіти, реалізації компетентнісно орієнтованого змісту навчання хімії та біології.

Під час ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Науково-педагогічна спадщина Михайла Васильовича Остроградського і сучасні проблеми освіти» обговорено науково-методичний розвиток природничо-математичної освіти, методологічні підходи, що сприяють упровадженню педагогічної спадщини М. В. Остроградського в український освітній простір.