Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2016 роціУ 2016 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 55 науково-практичних заходів різних рівнів.

Предметами обговорення на них були: розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі; порівняльне вивчення розвитку освітніх систем різних країн та використання його результатів у розбудові освітньої галузі України; методологія формування структури й змісту сучасної освіти, рівневої і профільної диференціації навчання в умовах сільської школи; управління розвитком навчальних закладів як активних соціально-педагогічних систем; обґрунтування моделей та організаційно-методичних основ побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій; теорії та методології педагогічного прогнозування розвитку загальної середньої освіти; теоретико-методичне обґрунтування ефективності організаційних форм навчання предметів інваріантного складника навчального плану початкової школи; проектування змісту профільного навчання у старшій школі.

Науковці інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові співробітники Інституту, – 318, у тому числі 79 міжнародних заходів. Майже 40% заходів припадає на конференції, яких було 129. Майже 23% склали наукові семінари (їх було 74). Решту за кількістю становили: круглі столи – 28; педагогічні читання – 8; виставки – 7; симпозіуми, форуми – 6; з’їзди, конгреси – 3; інші види заходів – 63 (рис. 1).

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь співробітники Інституту педагогіки у 2016 році.

 

У 2016 році наукові співробітники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 8 заходів.

Змістовно й результативно пройшла 16-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника». В її роботі взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, видавці навчальної літератури, представники громадських організацій, вчені Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки.

Організатори конференції ставили за мету привернути увагу Міністерства освіти і науки України, наукової спільноти, освітян та широких кіл громадськості до найактуальніших проблем творення й функціонування підручників, поділитися ідеями й результатами наукового пошуку в галузі підручникотворення та визначити шляхи вдосконалення цього процесу.

Під час роботи Міжнародної історико-педагогічної наукової конференції «Педагогічна наука в Україні» (до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України) представлено історію Інституту педагогіки НАПН України та його внесок у розвиток освіти і науки з 1926 по 2016 рр.

На ІХ Міжнародній науково-практичній конференції та ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина» у доповідях учасників висвітлено питання спадщини Василя Олександровича Сухомлинського та реалізації його педагогічних ідей у сучасній школі.

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань» обговорено проблеми формування фінансової грамотності учнів і розвитку економічної освіти у шкільному процесі.

На ХVІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) історико-педагогічній науково-практичній конференції «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи» висвітлено питання ідеї університету в ситуації постмодернізму, формування нової ідентичності українського університету в контексті викликів інтернаціоналізації, ролі педагогічної освіти й науки в університетах України, окреслення освітніх викликів, які визначають вектори розвитку сучасної університетської освіти.

Результативно пройшов VІІ науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі», організатором якого був відділ порівняльної педагогіки. На семінарі висвітлено методологічні проблеми порівняльної педагогіки, охарактеризовано педагогічні реалії у порівняльно-історичній ретроспективі, освітні трансформації та інновації у глобалізованому світі, визначено стратегії розвитку шкільної освіти у світовому вимірі, проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі, проаналізовано зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів, виховний потенціал освіти в умовах полікультурності, світові тенденції розвитку ІКТ-освіти, перспективності зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

Під час роботи семінару «Наукова бібліотека УНДІПу як фундаментальна основа Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» висвітлено історію фонду наукової бібліотеки Науково-дослідного інституту педагогіки, представлено фонди бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського та Педагогічному музеї України.

На круглому столі «Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня створення (з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України)», організованому відділом історії педагогіки, висвітлено віхи поступу відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (1926 – 2016) та його дослідницькі надбання, внесок очільників наукового підрозділу у розвиток історико-педагогічних досліджень за 90 років, роль відділу як центру організації підготовки аспірантів, здобувачів і докторантів зі спеціальності «Історія педагогіки» в Україні.