Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2015 роціУ 2015 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 66 науково-практичних заходів різних рівнів.

Предметами обговорення на них були: розвиток національної педагогіки; напрями і сутність трансформацій у шкільній освіті зарубіжжя й окреслення можливостей творчого застосування перспективного досвіду в Україні; дидактична теорія модернізації змісту освіти в профільній школі; комплекс педагогічних умов, що забезпечують ефективність варіативних форм організації профільного навчання та допрофільної підготовки в освітньому окрузі сільської місцевості; методики формування ключових і предметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів; методичні засади відбору та реалізації змісту поглибленого навчання в основній школі; цілі, зміст, організаційні форми, методи, прийоми і засоби навчання в старшій школі в умовах реалізації компетентнісного підходу; організаційно-методичні основи побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій; механізми управління загальноосвітніми навчальними закладами на засадах теорії активних систем; науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів; дидактичні умови запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; створення та використання аудіовізуальних засобів навчання.

Науковці інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, симпозіуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові співробітники Інституту, – 258, у тому числі 87 – міжнародних заходів. Майже 58 % припадає на конференції, яких було 149. Майже 21 % склали наукові семінари (їх було 54). Решту за кількістю становили: круглі столи – 15; симпозіуми, форуми – 7; з’їзди, конгреси – 3; виставки – 5; педагогічні читання – 1; інші види заходів – 24 (рис. 1).

konf2015.jpg

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь співробітники Інституту педагогіки у 2015 році

У 2015 році наукові співробітники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 10 заходів.

Змістовно й результативно пройшла щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», яка цього року була ювілейною (15-ю) і відкривала масові заходи Інституту з відзначення його 90-річчя. На конференції було висвітлено внесок Інституту педагогіки у творення українських шкільних підручників починаючи з 1926 року і до сьогодення; обговорено питання історії, теорії й методології сучасного підручникотворення, інноваційних підходів до оцінювання підручника, створення сучасних підручників української мови і літератури та навчальних комплектів в контексті реалізації компетентнісного підходу в початковій школі, особливості проектування змісту підручників з трудового навчання і технологій, актуальні проблеми підручникотворення з суспільствознавчих предметів та в галузях мовної, літературної, математичної, інформатичної, природознавчої, географічної та економічної освіти, особливості підручникотворення в галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами та підручникотворення для майбутніх керівників загальної середньої освіти.

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі», яку організував відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти, обговорено питання науково-методичного забезпечення навчання природознавства в старшій школі та ідей освіти сталого розвитку суспільства і втілення їх у практику.

На VIІI Міжнародній науково-практичній конференції і ХХIІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» у доповідях її учасників висвітлено питання формування культури потреб дитини засобами художньо-естетичного пізнання світу, виховання культури читання, окреслення ролі педагогів і батьків у формуванні культури потреб і бажань дитини.

На ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування», організованій відділом історії педагогіки, доповідалися й обговорювалися наукові проблеми, пов’язані з роллю навчальної літератури, архівних і приватних колекцій як джерелами прихованого знання, з роллю персонологічних студій у відтворенні історико-педагогічного процесу, якістю сучасних історико-педагогічних досліджень.

Під час роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», організованій відділом інновацій та стратегій розвитку освіти, обговорено сучасні теоретико-методичні засади комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу та проблеми його технологізації.

Відповідно до плану роботи НАПН України на належному рівні проведено науково-практичну конференцію «Зміст і технології шкільної освіти». На ній обговорювалися питання історії та методології педагогіки, якості освіти, управління розвитком освіти, питання теорії і методики мовної, літературної, природничо-математичної, суспільствознавчої, технологічної та початкової освіти, було окреслено перспективні напрями, механізми і заходи удосконалення організації науково-дослідних робіт в Інституті педагогіки НАПН України, підвищення якості та соціальної значущості їх результатів у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Результативно пройшов VІ науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», який організував відділ порівняльної педагогіки. На ньому було висвітлено методологічні проблеми порівняльної педагогіки, актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі, перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

Під час роботи ІІІ Всеукраїнських Волошинських читань «Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної» висвітлено актуальні питання методики навчання української літератури в доробку наукової школи професора Ніли Волошиної, її педагогічна спадщина, питання виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: від ідей професора Ніли Волошиної до потреб сьогодення.

На V Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» обговорено проблеми, пов’язані з подоланням відчуженості учня від навчання та забезпеченням активної участі його у навчально-виховному процесі.

Під час Першого відкритого Всеукраїнського конкурсу «Педагогічна теорія і практика – досягнення успіху» Інститут педагогіки НАПН України підвів підсумки конкурсу на здобуття іменних премій (за номінацією «Історія педагогіки» імені Я. Мамонтова, «Дидактика» імені В. Помагайби, «Методики навчання» імені С. Гончаренка) та вручив відзнаки переможцям: загальноосвітнім навчальним закладам, представникам вищих педагогічних навчальних закладів та науковим співробітниками Інституту педагогіки.