Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2013 роціУ 2013 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 67 науково-практичних заходів різних рівнів.

Предметами обговорення на них були: розвиток шкільної освіти й педагогічної думки в Україні в загальнокультурному та історичному контекстах; сучасні педагогічні підходи до забезпечення якості шкільної освіти у зарубіжних країнах; теоретико-методологічні засади фундаменталізації навчання в середній школі; дидактичні умови реалізації новітніх технологій та засобів навчання; розроблення навчальних програм і підручників для профільного навчання; теоретичне обґрунтування наукових засад сучасних технологій навчання в загальноосвітній школі, підходів до відбору змісту, форм, методів навчання, моделювання навчально-виховного процесу; дидактичні засади компетентнісного і особистісно орієнтованого навчання; питання оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу; механізми управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів та методик їх ефективного застосування; організаційні й педагогічні засади розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; науково-теоретичні засади оцінювання якості загальної середньої освіти. З-поміж них – щорічна звітна науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України, під час якої працювало 12 секцій; в конференції взяли участь понад 200 науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, учителів експериментальних шкіл.

Науковці інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні, всеукраїнські конференції, форуми, симпозіуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь працівники Інституту, – 362, у тому числі 99 – міжнародних заходів. Майже 55 % припадає на конференції, яких було 200. Майже 22 % склали наукові семінари (а їх було 81). Решту за кількістю склали: круглі столи – 26; виставки – 12; з’їзди, конгреси – 7; педагогічні читання – 7; симпозіуми, форуми – 5; інші види заходів – 24 (рис.1).

konf_2013.png

Рис.1. Заходи, у яких брали участь співробітники Інституту педагогіки НАПН України у 2013 році.

У 2013 році наукові співробітники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 6 заходів.

Змістовно й результативно пройшла щорічна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (5-6 грудня 2013 року, м. Київ), на якій висвітлено питання реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти у новому поколінні підручників; питання теорії та методології сучасного підручникотворення; особливості підручникотворення в галузі природничо-математичної освіти; особливості розроблення підручників з іноземної мови та в галузі мовної і літературної освіти; актуальні проблеми підручникотворення із суспільних предметів; інноваційні підходи до створення підручника в освітній галузі «Технології»; реалізація використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі; підручник з фізики та астрономії як засіб формування предметних і ключових компетеностей.

Під час роботи ІV Міжнародного форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» (у режимі Інтернет-форуму) (11-26 квітня 2013 року, м. Запоріжжя) доповідалися і обговорювалися наукові проблеми формування і розвитку освітнього простору та творчої особистості.

На VI Міжнародній науково-практичній конференції і ХХ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» (27-28 вересня 2013 р., Кіровоград – Павлиш) були розглянуті проблеми, пов’язані з актуалізацією педагогічної спадщини видатного українського педагога В.О. Сухомлинського в аспекті пошуку ефективних способів формування у дітей творчих здібностей в умовах сучасних освітніх трансформацій.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті: стан, проблеми, перспективи» (16-17 травня 2013 р., м. Херсон) обговорювалися питання щодо психолого-педагогічних аспектів використання інформаційних технологій в освіті, методики навчання інформатики в основній школі, підготовки і перепідготовки кадрів в умовах реалізації Державної цільової програми «Сто відсотків», впровадження комп’ютерно орієнтованих систем навчання: проблеми створення і застосування інформаційних технологій в управлінській діяльності навчальних закладів.

Досить результативно пройшла ХІІІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень» (7-8 листопада 2013 р., м. Хмельницький), в роботі якої взяли участь наукові співробітники лабораторії історії педагогіки. На цій конференції обговорювалися питання: історіографія дослідження як його методологія, питання репрезентативності джерельної бази, методика формування і класифікації джерел історико-педагогічних досліджень, колізії періодизації історико-педагогічного процесу і його окремих явищ.

Відповідно до плану роботи НАПН України на належному рівні проведено IV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика-2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (10 червня 2013 р., м. Київ). Під час організованого лабораторією порівняльної педагогіки семінару були проаналізовано і узагальнено теоретико-методологічні й практичні підходи до вивчення перспективного досвіду зарубіжних країн у царині освіти та забезпечення її якості для поширення в Україні, сприяння розбудові спільноти українських педагогів-компаративістів, зокрема методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних досліджень у світовому контексті, стратегії розвитку зарубіжної шкільної освіти, актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі, зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів, інноваційні технології в освіті зарубіжжя та України.