Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2014 роціУ 2014 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 75 науково-практичних заходів різних рівнів.

Предметами обговорення на них були: розвиток шкільної освіти й педагогічної думки в Україні в загальнокультурному та історичному контекстах; сучасні педагогічні підходи до забезпечення якості шкільної освіти у зарубіжних країнах; теоретико-методологічні засади фундаменталізації навчання в середній школі; дидактичні умови реалізації новітніх технологій та засобів навчання; розроблення навчальних програм і підручників для профільного навчання; теоретичне обґрунтування наукових засад сучасних технологій навчання в загальноосвітній школі, підходів до відбору змісту, форм, методів навчання, моделювання навчально-виховного процесу; дидактичні засади компетентнісного і особистісно орієнтованого навчання; питання оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу; механізми управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів та методик їх ефективного застосування; організаційні й педагогічні засади розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; науково-теоретичні засади оцінювання якості загальної середньої освіти.

Науковці інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, симпозіуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь працівники Інституту, – 305, у тому числі 93 – міжнародних заходів. Майже 61% припадає на конференції, яких було 187. Майже 20% склали наукові семінари (їх було 62). Решту за кількістю склали: круглі столи – 23; виставки – 5; педагогічні читання – 4; з’їзди, конгреси – 3; симпозіуми, форуми – 2; інші види заходів – 19 (рис.1).

   Zaxody_2014.jpg

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь співробітники Інституту педагогіки у 2014 році

У 2014 році наукові співробітники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 11 заходів.

Змістовно й результативно пройшла щорічна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», на якій доповідалися й обговорювалися питання історії, теорії й методології сучасного підручникотворення; проблеми реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти у новому поколінні підручників; особливості розроблення підручників в галузі мовної та літературної освіти; реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу до конструювання змісту і засобів навчання іноземних мов; актуальні проблеми підручникотворення в галузях суспільствознавчої, технологічної, природничої і математичної освіти; психолого-педагогічні основи системного підручника; особливості підручникотворення для спеціальних шкіл.

Під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу», організованій лабораторією педагогічних інновацій, обговорено теоретико-методичне забезпечення розроблення і впровадження сучасних освітніх інновацій і інноваційних педагогічних проектів та оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

На VII Міжнародній науково-практичній конференції і ХХI Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності» у доповідях її учасників висвітлено питання формування толерантності як якості особистості у європейському і вітчизняному освітньому просторі.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток продуктивних ідей педагога-новатора І.Г. Ткаченка в сучасному освітньому просторі» доповідалися і обговорювалися наукові проблеми, пов’язані з вивченням, систематизацією, поширенням і використанням в практичній діяльності продуктивних ідей педагога-новатора І.Г. Ткаченка.

Під час роботи ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти», організованій співробітниками лабораторії історії педагогіки, висвітлювалися питання якості сучасних історико-педагогічних досліджень та роль біографічних студій у відтворенні історико-педагогічного процесу.

Результативно пройшла ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», у ході роботи якої проаналізовано й узагальнено теоретико-практичні підходи до вивчення й упровадження у навчальний процес основ культури мови й мовлення.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу в сільській місцевості» обговорювалися актуальні проблеми функціонування освітніх округів у сільській місцевості різних регіонів України.

Відповідно до плану роботи НАПН України на належному рівні проведено науково-практичну конференцію «Зміст і технології шкільної освіти». На ній обговорювалися питання історії та методології педагогіки, якості освіти, управління розвитком освіти, питання теорії і методики мовної, літературної, природничо-математичної, суспільствознавчої, технологічної та початкової освіти.

На V Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст», організованому лабораторією порівняльної педагогіки, висвітлено теоретико-методологічні й практичні підходи до вивчення перспективного досвіду зарубіжних країн у царині освіти та для забезпечення якості освіти в Україні.

Під час роботи круглого столу «Постать Є.С. Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України» обговорювалися питання вивчення та поширення педагогічної спадщини Є.С. Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України.

На круглому столі «Тарас Шевченко – духовний взірець нації» доповідалися й обговорювалися питання збереження і висвітлення культурної спадщини Т.Г. Шевченка в загальноосвітніх навчальних закладах.