Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2020 році
Масові науково-практичні заходи у 2020 році

 

У 2020 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 45 науково-практичних заходів різних рівнів, у тому числі 11 міжнародних.

Предметами обговорення на них були: тенденції реформування шкільної освіти за роки незалежності (1991–2017); сутність і динаміка розвитку шкільної освіти у форматі тенденцій в країнах ЄС, США та Китаї; дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; організаційно-педагогічні засади та економічні умови функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації освіти, моделі організації управління опорними закладами освіти різної структури та її субмоделей; організаційно-педагогічні засади проєктування та розроблення моделі освітнього середовища гімназії; мета, предметний зміст, структура, методичні підходи до реалізації курсів за вибором з біології й хімії; принципи і критерії добору змісту науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання; особливості компетентнісно орієнтованого навчання української мови як другої у початковій школі; зміст, методи і прийоми навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї на засадах компетентнісного підходу, навчальні програми курсів за вибором з біології й хімії, розділи методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в 11 класі», дидактико-методичне забезпечення інтеграції змісту профільної освіти та формування в учнів наукової картини світу, процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії; методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею, методичні посібники та практикум з історичної та громадянської освіти на засадах компетентнісного підходу, відповідність змістового складника підручника економіки та посібників освітнім запитам та віковим особливостям учнів гімназій та ліцеїв, ефективність методики компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії, теоретичний і задачний матеріал курсів математики, організаційні форми, методи, прийоми і засоби навчання математики в ліцеї в умовах реалізації компетентнісного підходу, дидактико-методичні засади формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей; методика навчання української літератури учнів ліцею на засадах діяльнісного, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів; технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі; методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій.

Науковці Інституту педагогіки НАПН України брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи тощо.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові працівники Інституту – 353, у тому числі 178 міжнародних заходів. Понад 70% заходів припадає на конференції, яких було 274. Майже 8% склали наукові семінари (їх було 27). Решту за кількістю становили: симпозіуми, форуми – 6; круглі столи – 11; педагогічні читання – 1; інші види заходів – 34 (рис. 1).

Рис. 1. Заходи, у яких брали участь наукові працівники

Інституту педагогіки НАПН України в 2020 році

 

У 2020 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 9 заходів.

Внаслідок пандемії COVID-19 і введення карантину, який тривав з березня по грудень, більшість цьогорічних масових науково-практичних заходів проводилися в он-лайн режимі.

На Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» обговорено питання концептуально-методологічних засад створення сучасної навчальної книги, міжнародного досвіду створення підручників для школи, експертного оцінювання якості навчальної книги, психолого-педагогічних вимог до змісту та структури навчальних видань, розвивального і виховного потенціалу сучасних підручників, реалізації компетентнісного підходу в підручниках для закладів загальної середньої освіти, сучасних підходів до розроблення підручників для людей з особливостями психофізичного розвитку; особливостей проєктування навчально-методичних комплексів для закладів вищої освіти.

Під час ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій» у доповідях учасників висвітлено методологічні проблеми порівняльної педагогіки, педагогічні реалії в порівняльно-історичній ретроспективі, освітні реформи та інновації у глобалізованому світі, стратегії розвитку дошкільної та шкільної освіти у світовому вимірі, тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї, актуальні проблеми професійної освіти й освіти дорослих у компаративістичній перспективі, світові тенденції розвитку ІКТ-освіти та питання щодо викликів для освіти через пандемію COVID-19.

На ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» обговорено проблеми і перспективи розвитку дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, вищої освіти та освіти дорослих у ХХІ ст.

Змістовно й результативно пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії», співорганізатором якого був відділ історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, на якій висвітлено нагальні питання оновлення методологічних підходів у дослідженнях історії української освіти і педагогічної науки та філософських рефлексій модернізації української освіти у сучасному соціокультурному контексті.

Під час Всеукраїнської веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям» наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України надали освітянам методичні поради й рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році й розвитку національної системи освіти та ознайомили з новітніми досягненнями педагогіки і методики шкільного навчання.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «VIII Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство» учасники конференції висвітлити теоретико-методичні концепти наукової спадщини члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Ніли Йосипівни Волошиної, обговорили проблему формування предметної читацької і ключових компетентностей учнів в умовах сучасного освітнього простору та питання розроблення змісту сучасної шкільної літературної освіти у контексті нового Стандарту базової і повної середньої освіти (2020 р.).

Під час ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії управління закладами загальної середньої освіти в умовах інформаційного суспільства» обговорено та впроваджено результати фундаментального дослідження відділу економіки та управління загальною середньою освітою «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації» (2018-2020 рр.).

На науково-практичному онлайн-семінарі «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» висвітлено й впроваджено результати другого року наукового дослідження відділу інновацій та стратегій розвитку освіти з теми «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» (2019–2021 рр.).

Під час постійно діючого семінару «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі», співорганізатором якої був відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, обговорено теоретичні й практичні питання розвитку майстерності учителя в умовах НУШ та проєкт критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.