Crossref Member Badge

Результати наукового дослідження відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

10.02.2020

У 2019 році завершено наукове дослідження прикладного характеру «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр.).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


уперше розроблено: концепцію компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів  початкової школи; модель компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи; модель освітнього іншомовного комунікативного середовища компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій  школі;  класифікацію ігор для формування предметних і ключових компетентностей учнів молодшого шкільного віку на уроках іноземних мов;

набули подальшого розвитку: зміст ігрових технологій у теорії і практиці навчання іноземних мов учнів початкової школи; зміст, форми і методи контролю та оцінювання іншомовних навчальних досягнень учнів початкової школи; структура і зміст краєзнавчого компонента у змісті навчання іноземних мов учнів початкової школи; дидактичні функції самостійної роботи учнів початкових класів у процесі оволодіння ними іноземною мовою;

удосконалено: методику формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 1–4 класів НУШ; структуру і зміст сучасного уроку іноземної мови в початковій школі відповідно до вимог НУШ; систему роботи над проектною діяльністю як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи;

апробовано:  окремі  компоненти  моделі  змісту  компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку;    систему навчальних дій та основні положення методичних рекомендацій щодо концепції компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів; зміст розділів навчально-методичного посібника «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» і методичних рекомендацій «Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»;

упроваджено: основні теоретичні положення «Концепції компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів  початкової школи»; науково-теоретичні положення Концепції навчальних посібників елективних курсів і Навчальної програми елективних курсів з  іноземних мов для профільної  школи; зміст чотирьох навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи, підготовлених за результатами завершеного у 2016 році дослідження;

підготовлено й видрукувано: три монографії, концепцію, методичні рекомендації, 53 статті, 46 матеріалів конференцій і тез, 2 підручники і 1 робочий зошит для закладів загальної середньої освіти;

підготовлено та здано до друку рукопис навчально-методичного посібника «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі».

Практична корисність результатів наукового дослідження полягає в підвищенні якості навчання іноземних мов як засобу міжкультурного   спілкування в сучасному глобалізованому світовому просторі, що зумовлює перегляд цілей та змісту їх навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до активізації та розширення міжнародних зв’язків України в сучасному соціально-економічному просторі та  створенням передумов для  подальшого їх вивчення згідно зі власними життєвими потребами учнів.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ЗАВЕРШЕНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ


НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

1. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика : моногр. Київ : Пед. думка, 2017. 628 с.

2. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево: МДУ, 2018. 342 с.

3. Тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах вищої та загальної середньої освіти: виклики Нової української школи : моногр. / за наук. ред. В. Г. Редька. Мукачево : МДУ, 2019. 268 с.

4. Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи /  В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай ; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.  36 с.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

1. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова. Español : підруч. для 1 кл. закл. заг. середньої освіти (з аудіосупроводом). Київ : Генеза, 2018. 112 с.

2. Редько Валерій. Іспанська мова. Español : підруч. для 2-го кл. закл. заг. середньої освіти. Київ, 2019. 144 с.

3. Редько В. Г., Береславська В. І. Зошит з іспанської мови. 1 клас. Київ : Генеза, 2018. 48 с.


ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі : метод. рек. Київ, 2019. 36 с.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

1. Басай Н. П. Засоби навчання іноземних мов у початковій школі. Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С. 19–22.

2. Басай Н. П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов. Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 2 (41).         С. 20–24.

3. Басай Н. П. Соціокультурний аспект у змісті компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої та загальної середньої освіти: моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 297–317.

4. Басай Н. П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Випуск 2 (43). С. 21–24.

5. Горошкін І. О.  Наступність формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі навчання іноземної мови : інтерпретування результатів аналізу чинних навчальних програм. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України / гол. ред. Лабунець В.М. Вип. 26 (1–2019). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 315–326.

6. Горошкін І. О. Формування ключових компетентностей учнів 2 класів на уроках іноземної мови в контексті вимог Нової української школи.  Іноземні мови в школах України. 2019. № 5. С. 8–10.

7. Горошкін І. О.  Організація самостійної роботи учнів початкових класів у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вип. 45. Серія «Педагогічні науки». С. 24–34.

8. Пасічник О. С. Навчання іноземних мов у початковій школі: зарубіжний та вітчизняний досвід. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол.  ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2017. Вип. 18. С. 126–139.

9. Пасічник О. С. Відображення краєзнавчого компонента в змісті навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / ред. кол.  ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ: Пед. думка, 2017. Вип. 19. С. 252–266.

10. Пасічник О. С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до побудови процесу навчання іноземної мови учнів молодшої школи у форматі «діалогу культур». Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики : зб. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 456–459.  

11. Пасічник О. С., Пасічник О. О.  Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у формі «діалогу культур». Науковий вісник Миколаїв. нац. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. 2018. № 1 (60). Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. С. 244–247.

12. Пасічник О. С. Дидактичне обґрунтування краєзнавчого компонента змісту навчання іноземних мов у початковій школі. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред.  О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2018. Вип. 20. С. 297–300.

13. Пасічник О. С. Презентація та активізація соціокультурних та краєзнавчих відомостей в іншомовній комунікативній діяльності учнів початкової школи в умовах запровадження компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред.  О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2018. Вип. 21. – С. 323–334.

14. Пасічник О. С. Зарубіжний і вітчизняний досвід навчання іноземних мов у початковій школі. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 160–176.

15. Пасічник О. С. Особливості навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи у форматі діалогу культур. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 317–330.

16. Пасічник О. С. Компонентний склад змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти – сучасна інтерпретація. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 93–103.

17. Пасічник О. С., Пасічник О.О. Дидактичне обґрунтування емоційно-ціннісного компонента змісту навчання іноземних мов. Український педагогічний журнал. 2019. № 1. С. 45–56.

18. Пасічник О.С. Міжкультурна медіація – переосмислення місця і ролі рідної мови у навчанні іноземних мов. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ, 2019. Вип. 22. С. 213–223.

19. Полонська Т. К. Сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Педагогічна освіта : теорія і практика :  зб.  наук.  праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка; Інституту педагогіки НАПН України / гол. ред. В. М. Лабунець. Вип. 22 (1–2017). Ч. 2.          С. 294–300.

20. Полонська Т. К. Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол.  ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2017. Вип. 18. С. 161–170.

21. Полонська Т. К. Games as a technique for competence oriented foreign languages teaching to primary school pupils. Український педагогічний журнал. 2017. № 3. С. 109–115 (англ. мовою).

22. Полонська Т. К. Стратегії навчання іншомовного читання учнів молодшого шкільного віку. Український педагогічний журнал. 2018. № 1.  С. 85–92.

23. Полонська Т. К. Сутність ігрових технологій у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на компетентнісних засадах. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2018. Вип. 20. С. 317– 326.

24. Полонська Т. К. Ігрова діяльність як засіб формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти на уроках іноземної мови. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов.  Київ : Пед. думка, 2018. Вип. 21. С. 334–346.

25. Полонська Т. К. Дидактична і методична сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у сучасній початковій школі: цілі та зміст. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 127–143.

26. Полонська Т. К. Особливості навчання компетентнісно орієнтованого читання іноземною мовою учнів молодшого шкільного віку. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 275–297.

27. Полонська Т. К. Особливості контролю навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов на засадах компетентнісного підходу. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України / гол. ред. Лабунець В.М. Вип. 26 (1–2019). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 369–375.

28. Полонська Т. К. Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competence-based approach. Український педагогічний журнал. 2019. № 1. С.  69–76 (англ. мовою).

29. Полонська Т. К. Реалізація наcкрізних змістових ліній у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. праць Ужгородського нац. ун-ту / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін. Ужгород, 2019. Вип. 1 (44). С. 132–136.

30. Полонська Т. К. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ, 2019.  Вип. 22.  С. 224–237. 

31. Полонська Т. К. Формування наскрізних змістових ліній на уроках іноземної мови в початковій школі засобами ігрових технологій. Іноземні мови в школах України. 2019. № 5. С. 5–8.

32. Редько В. Г. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2017. Вип. 18. С. 178–191.

33. Редько В. Г., Полонська Т. К.  Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. К. : Пед. думка, 2017. Вип. 19.  С. 284–299.  

34. Редько В. Г. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, виклики і перспективи. Іноземні мови в школах України. 2017. № 4. С. 37–41.

35. Редько В. Г. Вікові особливості учнів початкової школи як передумова компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов: досвід інтерпретації результатів аналізу. Педагогічна освіта : теорія і практика :  зб.  наук.  праць  Кам’янець-Подільського  нац.  ун-ту  імені  Івана Огієнка; Інституту педагогіки НАПН України / гол. ред. В. М. Лабунець.  Вип. 23 (2–2017). Ч. 2. С. 264–276.

36. Редько В. Г. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного  спілкування учнів початкової школи: психодидактичний аспект. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики : зб. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2017. С. 468–472.   

37. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади конструювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Педагогіка і психологія. 2017. № 2. С. 28–38.

38. Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П.  Теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів: рефлексивний погляд на проблему. Педагогіка і психологія. 2017. № 4. С. 70–80.

39. Редько В. Г. Культурологічна стратегія формування «вторинної мовної особистості» учня ЗНЗ. Педагогічний вісник : наук.-метод. журнал, 2017. Вип. 1 (46). С. 2–4.

40. Редько В. Г., Полонська Т. К. Потенційні можливості учнів 1–4 класів до компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування: результати анкетування вчителів. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018.  С.  197–218.

41. Редько В. Г. Теоретико-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018.  С. 143–160.

42. Редько В. Г. Вікові особливості учнів початкової школи як передумова компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування: дидактико-методичний аспект. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. С. 176–197.

43. Редько В. Г. Науково-теоретичні підходи до побудови системи вправ і завдань компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево: МДУ, 2018. С. 229–275.

44. Редько В. Г.  Новій українській школі –  компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу «MyPal». Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Пед. думка, 2018. Вип. 20. С. 372–385. 

45. Редько В. Г., Ніколаєнко В. В., Кодалашвілі О. Б., Козлова А. І. Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно   орієнтованого навчання англійської мови учнів 2 класу за підручником «Оnce Upon a Book»: теоретико-методичний аспект.  Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. Київ: Пед. думка, 2018.  Вип. 21. С. 372–388. 

46. Редько В. Г. Оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній    шкільній освіті – прерогатива нової української школи. Іноземні мови в школах України. 2018. № 4. С. 10–15.

47. Редько В. Г. Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: теоретико-методичний аспект. Український педагогічний журнал. Київ, 2019.      № 1. С. 33–44.

48. Редько В. Г. Концептуальні засади змісту освітнього іншомовного комунікативного середовища компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Педагогіка і психологія. 2019. № 1. С. 13–23.

49. Редько В. Г. Компетентнісне спрямування процесу навчання іноземних мов учнів 1–4 класів – виклики Нової української школи. Іноземні мови в школах України. 2019. № 5. С. 2–4.

50. Редько В. Г., Полонська Т. К. A foreign language textbook as a means for motivating students to learning activity in institutions of general secondary education.  Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов.  Київ, 2019.  Вип. 22.  С. 260–273  (англ. мовою).

51. Редько В. Г., Полонська Т. К. Готовність учителів до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів сучасної початкової школи: аналіз результатів анкетування. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов.  Київ, 2019.  Вип. 23. С. 228–243.

52Редько В. Г., Полонська Т. К. Conceptual basis for the formation of a foreign  language competent person of a student of general secondary education institution. Scientific Discussion (Praha, Czech Republic). 2019. Vol 1. No 28.  P. 12–19 (англ. мовою).

53. Шпак Н. В. Проєктна діяльність учнів початкової школи в умовах компетентнісно орієнтованого  навчання іноземної мови (на матеріалах німецької мови). Іноземні мови в школах України. 2019. № 5. С. 11–13.

 

 

 

 

 

 

 

 


Повернення до списку