Crossref Member Badge

Практична філософія і Нова українська школа

16.05.2019

16 травня 2019 р. відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України та Інститут педагогіки НАПН України у плідній співпраці з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди та Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Практична філософія і Нова українська школа».

Метою заходу, який відбувся на базі  Інституту педагогіки НАПН України, було визначення й обговорення нагальних освітньо-філософських питань, пов’язаних з модернізацію української освіти в постнекласичну добу. З численних проблемних питань, які стоять перед сучасною освітою, було дібрано для обговорення 6 основних напрямів, а саме: освіта як чинник національного самоствердження України;  алгоритм виховання гармонійної і культурної людини; Z-покоління: що має знати вчитель Нової української школи;  професія вчителя у площині філософської рефлексії; критерії якості шкільної освіти у світлі філософських рефлексій;  модернізація шкільної освіти: західний та український досвід.

Модератором заходу була академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор Світлана Олександрівна Сисоєва.  

Відкрив конференцію і привітав учасників заходу Президент Національної академії педаго- гічних наук України, дійсний член (академік) НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор Василь Григорович Кремень. У його доповіді «Модернізація освіти в контексті загально- цивілізаційних змін» було наголошено, що клю- човими концептами сучасної філософії освіти у добу  постпостмодерну, для якої характерні мінливість і множинність буття, мають бути людиноцентризм й формування інноваційної, знаннєвої особистості як образ індивіда близького майбутнього .

З доповідями виступили також член-кореспондент НАПН України, д. філософ. н, професор П.Ю. Саух «Основні риси Z-покоління та особливості роботи з ним у контексті Нової української школи», д. філософ. н., професор О.М.Роговський (ХНПУ імені Г.С. Сковороди), д. філософ. н., професор Н.В.Радіонова (ХНПУ імені Г.С. Сковороди), д.псих.н. Л.О.Кондратенко (Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України), д.пед.н, професор Л.Ц.Ваховський (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), д.філософ.н., професор М.І.Бойченко (КНУ імені Т.Г.Шевченка - Інститут педагогіки НАПН України). У виступах узяли участь д. пед. н, професор Н.П. Дічек (Інститут педагогіки НАПН України), д. пед. н, професор Н.М. Гупан (Інститут педагогіки НАПН України), к.пед.н., с.н.с. П.Г. Копосов (Інститут модернізації змісту освіти), к.філософ. наук Г.В. Корж (ХНПУ імені Г.С. Сковороди) та інші.

У дискусії учасників, що зацікавлено проходила впродовж конференції,  прозвучала потреба розширити й поглибити  філософську підготовку майбутніх учителів і вихователів, доповнити освітні програми підготовки майбутніх учителів обов’язковими курсами з практичної філософії, передусім – філософії освіти, філософської педагогіки, етики, філософії політики і права, а також розробити курси філософії  для дітей.

За результатами обговорення піднятих на конференції питань було прийнято низку рекомендацій, які оприлюднено на сайті НАПН України й планується надіслати до МОН України.

На завершення відбулося нагородження учасників конференції з нагоди Дня науки України почесними відзнаками Інституту педагогіки НАПН України.


Повернення до списку