Crossref Member Badge

Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям»

28.08.2018

Відділ навчання іноземних мов

Тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти на компетентнісних засадах

 

Виступи наукових співробітників відділу були присвячені актуальним питанням розвитку нової української школи в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Виступ В.Г. Редька, завідувача відділу навчання іноземних мов, доктора педагогічних наук присвячено темі «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект», у якому було сконцентровано увагу на пріоритетних тенденціях оновлення змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі та змістових компонентах іншомовної комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено характеристиці предметних компетентностей, на формування яких спрямовується зміст навчання іноземних мов учнів 1–4 класів (зокрема, мовної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетентностей); висвітлено основні показники сформованості іншомовної комунікативної компетентності випускників початкової школи.

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.К. Полонська презентувала тему «Використання ігрової діяльності у процесі оволодіння іноземною мовою учнями початкової школи на засадах компетентнісно орієнтованого навчання». У виступі охарактеризовано основні дидактичні принципи ігрової діяльності учнів початкової школи на уроках іноземної мови на засадах компетентнісно орієнтованого навчання; проаналізовано класифікацію ігор зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо оволодіння школярами іноземною мовою засобами ігрової діяльності, у тому числі запропоновану авторами чинних підручників з англійської мови для учнів 1–4 класів. Ґрунтовно розкрито зміст і технологію проведення ігор для формування предметних ключових компетентностей засобами іноземної мови, наведено приклади цих ігор.

Науковий співробітник Н.П. Басай у своїй презентації висвітлила особливості оволодіння ключовими компетентностями за допомогою навчально-методичних комплексів з німецької мови на прикладі нового НМК «Паралелі» для учнів 10-х класів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову. Зокрема, вона виділила й охарактеризувала дидактичні та методичні умови, за якими робота з НМК буде ефективною і сприятиме формуванню в учнів умінь міжкультурного спілкування.  Автор також наголосила, що матеріал підручника формує у школярів здатність використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях.

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент О.С. Пасічник присвятив свій виступ проблемі феномена «діалогу культур» у змісті компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Зокрема, було розглянуто основні складники соціокультурного компонента, на які учитель має звертати увагу учнів з метою формування в них відповідних уявлень як про культуру, так і про національно-культурний зміст, закладений у мову. Розкрито особливості презентації відомостей про іншу культуру, схарактеризовано тематику, пов’язану з найближчим оточенням учня (так звані «тематичні примітиви»). Також серед ефективних засобів формування іншомовної соціокультурної компетентності було виокремлено й схарактеризовано автентичні текстові та ілюстративні матеріали, систему вправ і завдань, зорієнтовану на стимулювання вмотивованих та автентичних дій учнів із навчальним матеріалом.

У роботі веб-конференції взяли участь учителі Київської гімназії східних мов № 1.


Повернення до списку