Crossref Member Badge

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

14.12.2017

Оновлення змісту навчання іноземних мов пов’язується із деякими змінами у стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти – спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей (life skills), що в майбутньому давали б змогу випускникам, які здобули повну загальну середню освіту, комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному і полікультурному просторі. Це об’єктивно зумовлено низкою чинників, пріоритетним серед яких є тенденція на постійну глобалізацію та інтенсифікацію розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності, а також активною переорієнтацією шкільної іншомовної освіти на компетентнісне, комунікативне, діяльнісне, особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу.  

Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування проявляється насамперед у процесі комунікативної діяльності, коли школярі не тільки отримують певні прагматично спрямовані знання, але й виконують систему навчальних дій, що забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності. Лише за умови, що кожен учень особисто братиме участь у цьому процесі, чітко усвідомить функціональне призначення комунікативно спрямованих дій у комплексі з іншими навчальними діями, він зможе набути досвіду іншомовної комунікації в усній та письмовій формах.

Початковий етап навчання іноземної мови надзвичайно важливий у всьому навчальному курсі. Відповідно до «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, передбачається два цикли початкової освіти: 1)  адаптаційно-ігровий (1–2 класи); 2)  основний (3–4 класи). Така структура зумовлює вибір особливих форм, методів і прийомів навчання іншомовного спілкування молодших школярів. Так, у першому циклі перевага має надаватися ігровій діяльності та часу її виконання з урахуванням індивідуальних особливостей школярів; навчання іншомовного спілкування доцільно організовувати через діяльність із використанням ігрових методів; навчальна робота має вмотивовуватись і викликати зацікавленість учнів. Більшість видів комунікативної діяльності здійснюється на репродуктивному рівні за зразком як орієнтовною основою виконання операцій і дій. У другому циклі,  ураховуючи потенційні можливості школярів, набутий ними навчальний досвід (міжпредметні зв’язки), основна увага спрямовується на використання методів, які навчають робити самостійний вибір  способів засвоєння навчального змісту, зіставляти, систематизувати, узагальнювати, робити елементарні висновки, висловлювати оцінні судження, пов’язувати вивчене із практичним життям,  дозволяють активніше долучати продуктивні види діяльності. 

Протягом першого пошуково-концептуального етапу НДР науковими співробітниками відділу проведено таку роботу: визначено дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі; розроблено концептуальні підходи, дидактичні та методичні основи проектування компетентнісно орієнтованого змісту навчання іноземних мов учнів початкової школи; науково обґрунтовано сутність і компонентний склад іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів; з’ясовано психолого-педагогічні умови впровадження компетентнісно орієнтованого навчанні іноземних мов у початковій школі;  завершено роботу над розробленням концепції компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи та апробовано теоретичні  положення, викладені  в ній; підготовлено рукопис концепції компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи.

За результатами проведеного у 2017 році дослідження підготовлено    й   видрукувано 16 статей  і  4 тез;  взято участь у 16 масових науково-практичних заходах; в освітню практику загальноосвітніх навчальних закладів і обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України впроваджено 32 результати НДР, отриманих у звітному і попередніх роках. Підготовлено до друку рукопис препринту «Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» (2,0 д.а.).

Окрім того, за результатами завершеного у 2016 році дослідження видрукувано 4 навчальних посібники елективних курсів для учнів старшої профільної школи ЗНЗ з англійської (2 найменування), німецької (1) та іспанської (1) мов, загальним обсягом 24 д.а. і 4 статті. Із грифом МОН України опубліковано 3 підручники з німецької (Басай Н.П.) і 2 з іспанської (Редько В.Г.) мов для учнів 5-х, 7-х і 9-х класів ЗНЗ і 6 навчальних посібників з німецької мови (3 робочих зошити і 3 зошити з тестами) для учнів 5-х, 7-х, 8-х, 9-х класів ЗНЗ.


У звітному році завідувач відділу В.Г. Редько захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов»  й опублікував монографію «Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика» (50,6 д.а.).

На сьогодні відділ співпрацює із 6 експериментальними навчальними закладами в різних регіонах країни, на  базі яких проводяться два експерименти всеукраїнського рівня, один – рівня підвідомчої установи, а також  апробація проміжних результатів наукового дослідження й упровадження результатів НДР, завершеної у 2016 році. На базі експериментальних навчальних закладів відділу апробовано основні науково-теоретичні положення концепції компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи та експериментально перевірено ефективність навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи.

В Електронній бібліотеці НАПН України представлено 47 ресурсів (видів продукції), підготовлених науковими співробітниками відділу, у т.ч. 7 додано у звітному році. Кількість завантажень становить 15,380, у тому числі у 2017 році – 9,146. Найбільша кількість завантажень у Т.К. Полонської – 5,353 (у 2017 р. – 3,267) і В.Г. Редька  –  4,049 (у 2017 р. – 2,380).

Усі наукові співробітники відділу мають профілі у Google Scholar та представлені у системі «Бібліометрика української науки», ORCID ID і Researcher ID мають 3 особи (Пасічник О.С., Полонська Т.К., Редько В.Г.), Scopus Author ID – 1 особа (Полонська Т.К.).

 На фотографіях зафіксовано участь наукових співробітників відділу в науково-практичних масових заходах, проведених у 2013–2017 роках (Біла Церква, Житомир, Іванків, Київ, Львів, Мукачево, Нововолинськ).

Фотогалерея


Повернення до списку