Crossref Member Badge

Для майбутніх науковців

16.06.2017

 Правила прийому до аспірантури

для здобуття ступеня доктора філософії

у Інституті педагогіки НАПН України в 2017 році

 

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту педагогіки НАПН (далі Інституту) України в 2017 році (надалі Правила) розроблені Приймальною комісією Інституту педагогіки НАПН України алі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 1515/29645.

 Загальні засади

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється за рахунок:

· коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;

· коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

· договорів, укладених між інститутом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

· за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Прийом до аспірантури оголошується для здобуття ступеня доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Галузь знань

             Спеціальність

     шифр

назва

код

назва

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

Прийом до Аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

Під час вступу до аспірантури Інститут гуртожитком не забезпечує.

Організація прийому до аспірантури

Організацію прийому вступників в Інститут здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її головою.

Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора Інституту.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Аспірантури, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.

 

Процедура, перелік і строки подання документів

Прийом документів на навчання здійснюється на конкурсній основі.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

· заяву на ім’я директора;

· особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює;

· 2 фотокартки 3x4;

· список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

· дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

· медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

· засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України         № 952 від 05.08.2016 року;

· рекомендацію відділу;

· копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

· міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 (за наявності);

·  диплом ступеня магістра зі спеціальності «Філологія (іноземна мова)» (за наявності);

·   копію трудової книжки.

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Приймальна комісія допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формують відділи відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Прийом заяв і документів

З 12 по 30 червня 2017 р.

Терміни проведення вступних іспитів

З 14 по 21 серпня 2017 р.

Терміни зарахування

до 1 вересня 2017 р.

Початок навчання

1 вересня 2017 р.

 Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

· зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності та дослідницька пропозиція);

·      з іноземної мови (вступник, який підтвердив свій рівень знання з іноземної мови рівня В2, зокрема англійської, дипломом ступеня магістра зі спеціальності «Філологія (іноземна мова)», дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; оцінка за складений кандидатський іспит з іноземної мови може бути врахована як бал за вступний іспит).

Вступникам, які вступають до Аспірантури з іншої галузі знань  (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з фаху. Додаткове вступне випробування з фаху, яке оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування зі спеціальності.

Результати вступних випробувань оцінюються за 5-бальною шкалою.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує екзаменаційна комісія інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх трьох років

Проведення вступних випробувань

Вступні випробування до Аспірантури проводяться предметними комісіями, склад яких затверджується наказом директора Інституту.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого у програмі вступного випробування рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Право на першочергове зарахуванням до Аспірантури Інституту при однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу кількість балів зі «вступного іспиту зі спеціальності».

Вступники до Аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця, що фінансуються за кошти держаного бюджету, мають право на зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб понад обсяги встановлені державним замовлення.

Наказ про зарахування

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається директором Інституту на підставі рішення Приймальної комісії.

Особи, які зараховані на навчання до Аспірантури Інституту за кошти фізичних (юридичних) осіб, повинні до 31 серпня 2017 року укласти договір.

 

Контактна інформація:

0453, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52 - Д,

тел/факс: 481-37-10 тел: 481-37-84, кім 411

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantIP@i.ua 

 * з Правилами прийому в аспірантуру Інституту можна ознайомитись на сайті Інституту Повернення до списку