Crossref Member Badge

Олег Топузов: Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні

Олег Топузов: Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні 16.08.2016

Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні

Початок навчального року – це завжди очікування чогось нового. Нові плани, перспективи, зміни, сподівання на краще. І 2016–2017 навчальний рік не став винятком. Найбільше змін зазнала початкова школа – відбулось розвантаження навчальних програм з усіх предметів. Науковці відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України долучились до цієї роботи на етапі опрацювання оновлених програм після внесення слушних пропозицій, висловлених під час їх обговорення в онлайн-режимі. З метою надання можливості педагогу самому варіювати час, необхідний для вивчення відповідного навчального матеріалу залежно від конкретних умов, у всіх навчальних програмах знято регламентований розподіл годин для вивчення певного розділу. Розвантаження програм здійснено за рахунок уникнення дублювання змісту навчальних предметів, спрощення навчального матеріалу з урахуванням психофізіологічних особливостей і навчальних можливостей дітей. Результати, яких мають досягти учні і які підлягають перевірці, конкретизовано, зроблено акцент на компетентнісній спрямованості. Робота базувалась на результатах здійсненого науковцями Інституту педагогіки НАПН психолого-педагогічного аналізу змісту загальної середньої освіти.

Вживану у навчальних програмах термінологію приведено у відповідність до інших нормативних документів. Зокрема, згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» у навчальних програмах з усіх предметів формулювання «державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» замінено на «державні вимоги до навчальних досягнень учнів».

Оскільки друк підручників зі змінами у навчальних програмах не передбачено, науковці Інституту педагогіки НАПН України спільно зі спеціалістами МОН України підготували методичні рекомендації щодо врахування зазначених змін у процесі підготовки календарного планування, планів-конспектів уроків у новому навчальному році й організації навчально-виховного процесу. Зазначимо, що цю велику й відповідальну роботу здійснено у стислі терміни, аби до серпневих нарад учителі одержали нормативні документи і методичний коментар щодо їх упровадження. Із цією ж самою метою 23–30 серпня 2016 року Національна академія педагогічних наук України проводить серію веб-конференцій, під час яких передбачаються виступи фахівців Інституту педагогіки НАПН, обговорення, а також відповіді на запитання педагогів в онлайн-режимі.

Варто усвідомлювати, що лише оновлення навчальних програм не вирішує проблему номер один – реалізацію компетентнісно орієнтованого навчання. У цьому контексті засвоєння знань, вироблення вмінь треба розглядати не як самоціль, а як важливий інструмент формування здатностей учнів вільно використовувати здобуті знання й уміння для розв’язання різноманітних завдань у навчальній, життєвій, майбутній професійній та інших сферах.

У цьому контексті науковці Інституту педагогіки НАПН України спільно з авторами програм і підручників, видавцями навчальної продукції започаткували проект із видання навчальних посібників для учнів і вчителів з формування предметних компетентностей і перевірки досягнутих результатів. У цих посібниках ураховано результати сучасних наукових досліджень і найкращі здобутки педагогічної практики. Перша серія цих видань уже побачила світ.

Повноцінна реалізація компетентнісного, діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів передбачає активну взаємодію між учнями й учителем (інтерактивне навчання), широке застосування проблемних, пошукових, дослідницьких методів навчання, учнівських проектів. Важливу роль у реалізації компетентнісно орієнтованого навчання мають відіграти навчальні завдання, що спрямовуються на пояснення процесів, явищ, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, відкриття нових знань або способів дій, розв’язання проблем практичного характеру тощо. Корисно, щоб такі завдання будувалися на матеріалі не лише одного навчального предмета, а були комплексними, вимагали залучення знань з інших дисциплін.

 Олег Топузов,

директор Інституту педагогіки

НАПН України 

Освіта України, № 32, 15 серпня 2016 р.


Повернення до списку