Crossref Member Badge

Концепція неперервної літературної освіти в старшій школі: освітні виклики, сучасний стан і перспективи

Концепція неперервної літературної освіти в старшій школі: освітні виклики, сучасний стан і перспективи 14.05.2015

30.04 і 14.05.2015 у відділі навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України розпочала свою роботу постійно діюча науково-методична майстерня.

Workshop (майстерня) – активний розвивальний метод групової роботи дорослих.

Мета і завдання роботи науково-методичної майстерні: обговорення актуальних проблем методики навчання української літератури в загальноосвітній школі; активний пошук шляхів забезпечення діяльнісного результату неперервної мовно-літературної освіти; сприяння обміну педагогічним досвідом учителів української літератури; створення мережевого освітнього простору для продуктивного діалогу щодо шляхів реалізації завдань літературної освіти школярів, забезпечення результативності і якості навчально-виховного процесу; розроблення науково-методичного забезпечення навчання української літератури в старшій школі; упровадження й популяризації наукових ідей відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Принципи об’єднання і взаємодії учасників workshop: учасники активні й самостійні, мають унікальний професійний досвід; досліджують актуальні науково-методичні й дидактичні проблеми; на основі існуючих ресурсів виробляють новий погляд на ту чи іншу проблему; освітній продукт, отриманий у процесі роботи, є результатом активної діяльності всіх учасників.

Під час першого засідання науково-методичної майстерні обговорювалося питання розроблення Концепції неперервної літературної освіти в старшій школі з урахуванням освітніх викликів, визначених Державним стандартом підходів (компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного) і змістових ліній літературного компонента.

У роботі науково-методичної майстерні взяли участь провідні фахівці відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, зокрема доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури В.В.Сидоренко; доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Ю.І. Бондаренко; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури А.М. Фасоля; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Г.Л. Бійчук; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Н.М.Логвіненко; науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури В.О. Братко; молодший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури В.М. Тименко та ін.

Учасниками було зазначено, що Концепція неперервної літературної освіти в старшій школі має стати своєрідною платформою, фундаментом для розроблення навчально-методичної продукції, зокрема навчальних програм, підручників, хрестоматій, навчально-методичних комплектів, робочих зошитів тощо. Має ґрунтуватися на принципах неперервності, гуманізації, випереджувальності, варіативності, мобільності, інтеграції традиційних та інноваційних технологій навчання української літератури в старшій школі.

Цей стратегічний для реформування літературної освіти документ передбачає включення й ґрунтовний аналіз таких складників: мету навчання української літератури в старшій школі, методологічні й методичні орієнтири в умовах модернізації змісту й структури шкільної освіти; пріоритетні завдання, об’єкт і предмет неперервної літературної освіти; зміст навчання української літератури в старшій школі; засадничі принципи організації неперервної літературної освіти; психолого-педагогічні засади вивчення української літератури старшими підлітками; компоненти літературної освіти; психолого-педагогічні й науково-методичні умови навчання української літератури в старшій школі; організацію навчання української літератури в старшій школі на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів; опис методів, прийомів, технологій, що відповідають специфіці літератури як мистецтву слова, сенситивному періоду старшокласників; критерії відбору художніх творів для старшої школи тощо.

Цілковитим утіленням науково-методологічних і технологічних засад, розроблених у Концепції неперервної літературної освіти в старшій школі, мають стати навчальні засоби (навчальна програма для старшої школи, підручники, хрестоматії, підручники-хрестоматії, практикуми з літератури, робочі зошити, навчально-методичні комплекти, методичні рекомендації та ін.), в яких зміст навчання української літератури в старшій школі й процес його засвоєння буде відображено як системне технологізоване ціле, доступне для самостійного його опанування старшокласниками за індивідуальною освітньою траєкторією, що сприятиме підготовці компетентного учня-читача, формуванню в нього літературної й читацької компетентностей.

Переглянути фото


Повернення до списку