Crossref Member Badge

Упровадження результатів прикладних досліджень науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов

07.05.2015

Упровадження результатів наукових досліджень в освітянську практику є одним із пріоритетних завдань науковців відділу навчання іноземних мов. Цьому питанню приділяється значна увага протягом усього періоду роботи над плановою темою як з боку наукових співробітників підрозділу, так і педагогів експериментальних навчальних закладів, де проводиться первинна апробація підготовленої наукової і навчально-методичної продукції, яка згодом переростає в широкомасштабне її впровадження в загальноосвітні та вищі навчальні заклади України, обласні та міські інститути післядипломної педагогічної освіти, наукові установи, інші організації.

Так, зокрема за результатами завершеного у 2013 році прикладного дослідження «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011–2013 рр.) в освітянську практику впроваджувалася така підготовлена і видрукувана наукова та навчально-методична продукція: монографія «Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика» (автор: Редько В.Г., вид-во «Генеза», 2012 р.), навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Редько В.Г., Полонська Т.К., Басай Н.П., Плахотник В.М., Пасічник О.С., Коротков О.М., Алєксєєнко І.В., Радченко Ю.П.; вид-во «Педагогічна думка», 2013 р.); методичні рекомендації «Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи» (автор: Полонська Т.К., вид-во «Педагогічна думка», 2014 р.).

Упровадження наукових і науково-методичних положень, викладених у змісті монографії, посібника і методичних рекомендацій передбачало перевірку основних теоретичних положень змісту рівневого навчання іноземних мов у 10–11класах ЗНЗ та апробацію окремих методів і технологій навчання старшокласників іноземної мови для всіх рівнів.

Окрім планової продукції, впроваджувалися також підручники і навчальні посібники з німецької та іспанської мов для учнів 10 і 11 класів старшої школи (автори: Басай Н.П., Редько В.Г.), що отримали гриф МОН України; експертні висновки на рукописи підручників, підготовлені науковцями відділу; електронні ресурси, рекомендації науково-практичних і методичних семінарів тощо.

Із теми прикладного характеру «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014–2016 рр.) планується впровадження такої наукової і навчальної продукції: «Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи», «Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Редько В.Г., Полонська Т.К., Басай Н.П., Пасічник О.С., Долинський Є.В., Басай О.В., Алєксєєнко І.В.) і шести навчальних посібників елективних курсів з англійської (Полонська Т.К., Пасічник О.С., Алєксєєнко І.В.), німецької (Басай Н.П.), іспанської (Редько В.Г., Басай О.В.) та французької (Долинський Є.В.) мов.

Вищезазначені Концепція навчальних посібників і Навчальна програма елективних курсів побачили світ у видавництві «Педагогічна думка» наприкінці березня 2015 року. Наразі вони проходять апробацію в експериментальних навчальних закладах відділу. Завершення роботи над навчальними посібниками заплановано на 2016 рік, проте перші тематичні модулі (розділи) кожного посібника також надіслано в 6 експериментальних закладів для апробації їх змісту у процесі експериментального навчання, а також для з’ясування навчальних труднощів для учнів і методичних утруднень для вчителів під час використання експериментальних матеріалів у процесі навчання та для визначення рівня засвоєння учнями змісту елективних курсів.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися також шляхом: обговорення їх на засіданнях і виїзних засіданнях відділу; оприлюднення на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних семінарах у різних регіонах України; опублікування наукових доробків у періодичних виданнях і на сайті Інституту педагогіки НАПН України; науково-методичного консультування діяльності експериментальних навчальних закладів; презентації підручників і навчальних посібників з іноземних мов; читання лекцій для вчителів і студентів – майбутніх учителів іноземних мов тощо.

Експериментальними навчальними закладами, де проводиться апробація і впровадження результатів перехідних і завершених тем, є: Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області»; Перша міська гімназія м. Черкаси (Асоційована школа ЮНЕСКО) Черкаської міської ради Черкаської області; Іванківський районний ліцей Київської області; Навчально-виховний комплекс № 176 м. Києва (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія); Навчально-виховний комплекс «Школа-садок «Софія» м. Львова; Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета.

Загалом протягом трьох останніх років у практику роботи освітніх закладів України впроваджено 50 результатів НДР, опубліковано 60 наукових праць (у т.ч. навчально-методичний посібник, методичні рекомендації, концепцію навчальних посібників і програму елективних курсів), взято участь у 34 масових науково-практичних заходах, у тому числі у 14, передбачених планом роботи Інституту педагогіки.

Зокрема, інформування педагогічної громадськості про результати досліджень відділу широко практикувалося через виступи наукових співробітників на науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах. Серед масових заходів варто виокремити деякі з тих, що були безпосередньо організовані й проведені науковими співробітниками відділу, а саме:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісна парадигма навчання мови в середній та вищій школі: сучасні виклики» (лютий, 2013 р., м. Чернігів). З доповідями виступили: Редько В.Г. – «Компетентнісно-діяльнісна парадигма визначення змісту навчання іншомовного спілкування учнів старшої школи»; Полонська Т.К. – «Реалізація компетентнісного підходу через зміст елективних курсів з іноземної мови у профільній школі»; Алєксєєнко І.В. – «Компетентнісне спрямування змісту уроків іноземної мови у старшій школі»; Радченко Ю.П. – «Об’єкти моніторингу освітніх досягнень з іноземної мови старшокласників в умовах компетентнісного підходу».

  • Регіональні науково-практичні семінари у м. Нововолинськ Волинської обл.: «Тенденції оновлення змісту іншомовної освіти у старшій школі» (травень 2013 р.; доповідачі: Редько В.Г. – «Компетентнісна і комунікативно-діяльнісна технології навчання іншомовного спілкування старшокласників»;  Пасічник О.С. – «Наступність навчання іноземних мов у загальноосвітній середній школі і вищому навчальному закладі: стан і проблеми»; Басай Н.П. – «Організація самостійної роботи на уроках іноземної мови у старшій школі».);  «Особливості профільного навчання іноземної мови у старшій школі» (травень 2014 р.; доповідачі: Редько В.Г. – «Компетентнісна парадигма конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій школі»; Полонська Т.К. – «Інноваційні форми професійної орієнтації учнів старшої школи засобами іноземної мови; Басай Н.П. – «Методи активізації самостійної роботи з іноземної мови учнів старшої (профільної) школи»; «Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для старшої школи» (травень 2015 р.; доповідачі: Редько В.Г. «Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи : лінгводидактичній аспект»; Басай Н.П. «Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи».

  • Регіональні науково-практичні семінари у м. Львові: «Тенденції оновлення змісту навчання іноземної мови в основній та старшій школі: стан, проблеми, перспективи» (жовтень 2013 р.; доповідачі: Редько В.Г. – «Тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти: стан, проблеми, перспективи»; Полонська Т.К. – «Професійна орієнтація учнів старшої школи засобами іноземної мови»; Пасічник О.С. – «Гендерні стереотипи та шляхи їх подолання у процесі шкільної іншомовної освіти»; Басай Н.П. – «Організація самостійної роботи старшокласників з іноземної мови засобами навчально-методичного комплексу». «Компетентнісно-діяльнісна та особистісно орієнтована парадигма побудови змісту сучасної шкільної іншомовної освіти. Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи» (листопад 2014 р.; доповідачі: Редько В.Г. – «Лінгводидактичні засади конструювання змісту сучасних шкільних підручників з іноземних мов як засобів навчання іншомовного спілкування: результати аналізу і перспективи розвитку»; Полонська Т.К. – «Інтерактивні методи навчання іноземних мов як засоби оволодіння учнями елективними курсами»; Басай Н.П. – «Основні вимоги до програм елективних курсів з іноземних мов для старшої школи».

  • Семінар-практикум «Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в сучасній загальноосвітній та вищій школі» (жовтень 2013 р., м. Хмельницький). Основні доповідачі: Редько В.Г. – «Тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти: стан, проблеми, перспективи»; Полонська Т.К. – «Формування професійного самовизначення старших школярів у процесі профільного навчання іноземної мови»; Пасічник О.С. – «Забезпечення наступності навчання іноземних мов у загальноосвітній школі й вищому навчальному закладі»; Басай Н.П. – «Концептуальні засади змісту навчання другої іноземної мови з 5-го класу в ЗНЗ, реалізованого в новому НМК «Parallelen».

  • Методичний семінар «Форми і засоби впровадження особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов учнів старшої школи» (листопад 2013, смт. Іванків Київської обл.). Доповідачі: Редько В.Г. – «Дидактичний потенціал змісту підручників з іноземних мов для реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови старшокласників»; Полонська Т.К. – «Інноваційні форми професійної орієнтації учнів старшої школи засобами іноземної мови»; Басай Н.П. – «Навчання другої іноземної мови з 5-го класу в ЗНЗ за новим НМК «Parallelen», Алєксєєнко І.В. – «Конструювання змісту уроку іноземної мови у старшій школі».

  • Науково-практичний семінар: «Компетентнісна парадигма змісту навчання іншомовного спілкування в середній та вищій школі: методи, форми, засоби реалізації» (квітень 2015 р., м. Мукачево Закарпатської обл.). З доповідями виступили: Редько В.Г. – «Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: лінгводидактичних аспект»; Пасічник О.С. – «Науково-теоретичні підходи до побудови елективних курсів з іноземної мови для старшої школи»; Басай Н.П. – «Елективний курс «Німецькомовні країни» як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи».

Моніторинг упровадження результатів дослідження відстежується співробітниками відділу шляхом анкетування учнів, учителів і методистів іноземних мов. Так, зокрема, тематику елективних курсів з іноземних мов визначено на основі опитування старшокласників і учителів іноземних мов восьми регіонів України. Окрім того, аналіз результатів опитування свідчить, що впровадження сприяє оптимізації навчання іноземних мов учнів 10–11 класів ЗНЗ, підвищенню його результативності в умовах профілізації старшої школи на засадах компетентнісного підходу, удосконаленню змісту методичної підготовки учителів іноземних мов, зокрема, щодо профільного навчання іноземних мов.

Упровадження підтверджено довідками МОН України і навчальних закладів, які засвідчують позитивні результати.

Фото 1: Семінар-практикум (м. Хмельницький, жовтень 2013 р.).
Фото 2: Методичний семінар (смт Іванків Київської обл., листопад 2013 р.).
Фото 3: Регіональний науково-практичний семінар (м. Львів, листопад 2014 р.).
Фото 4: Науково-практичний семінар (м. Мукачево, квітень 2015 р.).
Фото 5: Навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів» (2013 р.).
Фото 6: Методичні рекомендації «Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2014 р.).
Фото 7: Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи (2015 р.).
Фото 8: Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (2015 р.).


Повернення до списку