Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 23 квітня 2015 року

Засідання вченої ради 23 квітня 2015 року 27.04.2015

23 квітня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання: Про досвід, стан та перспективи впровадження результатів наукових досліджень відділу початкової освіти. З основною інформацією виступила керівник теми, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Цимбалару Анжеліка Дмитрівна.

За висновками комісії (Васьківська Г.О., Мелешко В.В.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила роботу відділу.

Серед іншого рішенням вченої ради:

  • схвалено пропозицію відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника кандидату педагогічних наук Доротюк Валентині Іванівні;
  • схвалено пропозицію відділу порівняльної педагогіки про присвоєння вченого звання професора доктору педагогічних наук Локшиній Олені Ігорівні;
  •  схвалено пропозицію відділу інновацій та стратегій розвитку освіти про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника кандидату педагогічних наук Гораш Катерині Вікторівні;
  • затверджено Перспективний тематичний план наукових досліджень на 2016-2018 роки;
  • затверджено Положення про науково-методичну раду і склад науково-методичних рад;
  • затверджено додаткові програми кандидатських іспитів;
  • обрано  вченого секретаря Інституту педагогіки НАПН України;
  • рекомендовано до друку: науково-методичні журнали «Український педагогічний журнал» і «Комп’ютер у школі та сім’ї»;

__________________________________________

У виступах Васьківська Г. О. і Мелешко В. В. зазначили, що  за результатами фундаментального дослідження з теми «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі», що проводилося співробітникамитоді ще лабораторії початкової освіти впродовж 2010-2013 рр. (науковий керівник – к. п. н.Онопрієнко О. В.), передбачено впровадження в освітянську практику такої наукової і навчально-методичної продукції: монографії «Формування предметних компетентностей в учнів початкових класів» (за наук. ред. Бібік Н. М.; авт.: Савченко О. Я., Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Коваль Н. С., Онопрієнко О. В., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В.,Байбара Т. М.)і посібника «Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра» (авт.: Савченко О. Я.). 

Обидві праці побачили світ у видавництві «Педагогічна думка» (в 2014 р.). У кінці 2014 р. було завершено розсилання примірниківмонографії,про що свідчать отримані від замовників підтвердження про надходження продукції.

До впровадження методик формування у молодших школярів предметних компетентностей, презентованих у монографії, залучено, згідно із замовленнями, 5 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 вищих навчальних закладів і 4 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Для моніторингу впровадження результатів дослідження співробітники відділу розробили опитувальники для користувачів. Результати аналізу проведеного опитування засвідчили, що упровадження сприяє оптимізації навчального процесу в початковій ланці освіти, підвищенню його результативності в умовах модернізації початкової школи на засадах компетентнісного підходу, удосконаленню змісту методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів та підвищенню фахового рівня педагогів.

Моніторинг упровадження підтверджено довідками з 14 установ, які засвідчують позитивні результати. Підтверджено методичну доцільність використання запропонованих у монографії методик у навчальному процесі вищих навчальні закладів і інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також для організації методичної роботи в школах і самоосвіти вчителів.

Наступним етапом роботи стане моніторинг упровадження посібника, якийрозісланодо11 вищих навчальних закладів, 13 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти і 4 загальноосвітніх навчальних закладів.

Результати дослідження з теми «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі» у 2014-2015 рр. було оприлюднено на 20науково-практичних конференціях різного рівня, круглих столах, семінарах і вебінарах,висвітлено в 20 наукових статтях.

У 2014 р. співробітниками відділу розпочато дослідження проблеми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (науковий керівник – к. п. н.Онопрієнко О. В., з вересня – д. п. н.Цимбалару А. Д.).

Результати досліджень оприлюднювались на 11 міжнародних і 5 всеукраїнських науково-практичних конференціях, 17 науково-методичних семінарах, 2вебінарах, 5 круглих столах, а також методичних об’єднаннях та інших заходах, які організовано за планом роботи відділу, а також на основі угод про співробітництво НАПН, Інституту педагогіки з управляннями освіти, ЗОШ, інститутами післядипломної педагогічної освіти.Упродовж 2014-2015 рр. опубліковано 42 статті, 29 з яких – у фахових виданнях, 27 тез.Матеріали дослідження широко представлені в електронній бібліотеці НАПН України.Співробітники відділу підтримують тісний зв'язок із практиками через сайти  відділу початкової освіти та Інституту педагогіки.Для упровадження результатів дослідження ними підготовлено буклет, електронні версії монографій, а також готується відеодайджест. http://yakistosviti.com.ua/uk/Literaturne-chitannia  http://yakistosviti.com.ua/uk/Ukrainska-mova

Контроль стану підготовки матеріалів до впровадження й обговорення його результатів систематично здійснюється згідно з планом роботи відділу на його засіданнях.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку