Crossref Member Badge

Круглий стіл на тему «Аксіологічні аспекти реалізації змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»

Круглий стіл на тему «Аксіологічні аспекти реалізації змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» 07.04.2015

На базі Тетерівської гімназії Бородянського району Київської області 4 квітня 2015 року відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України провів круглий стіл на тему «Аксіологічні аспекти реалізації змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових». Щонайперше, обговорювалося коло питань, пов’язаних з формуванням ціннісного ставлення до знань, ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи.

Оскільки Комплексно-цільова програма розвитку Тетерівської гімназії на 2015–2020 роки спрямована на підготовку учнів до життя в інноваційному суспільстві, то, безумовно, формування в дитини сучасної системи цінностей дасть змогу випускникові максимально самореалізуватися, жити, діяти, приймати рішення, бути конкурентоспроможним у різних сферах діяльності. Творчий потенціал педагогічного колективу спрямовується, передусім, на реалізацію змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.

Директор гімназії О.О. Клокун зауважив, що організація навчально-виховного процесу закладу базується на науково обґрунтованому виборі педагогічними працівниками програм, форм, методів і засобів навчання й виховання. Звісно, це потребує особливого стилю стосунків учителів та учнів, що вибудовується на принципах співпраці й толерантності.

Наразі, удосконалення навчально-виховного процесу неможливе без професійного психологічного супроводу.

Тож Комплексно-цільова програма розвитку Тетерівської гімназії на 2015–2020 роки передбачає отримати такі результати:

• поліпшення соціально-психологічного клімату в класних колективах;

• зменшення негативних тенденцій у сім’ях;

• сформованість в учнів соціальної компетентності, тобто усвідомлення власних ціннісних орієнтацій, вибір оптимістичних стратегій спілкування;

• компетентне ставлення до свого здоров’я, зокрема психічного;

• сформованість в учнів особистісної компетентності, тобто обізнаності у власних сильних і слабких сторонах, здатності до рефлексії, постійного самоаналізу, самоконтролю, розвитку індивідуальності;

• сформованість в учнів здатності ставити й досягати нові цілі, отримуючи прогре­сивні, соціально значущі творчі результати;

• допомога учням та їхнім батькам у захисті їхніх прав та інтересів;

• уміння учнів виходити з кризових ситуацій і захищати себе від усіх видів насильства;

• зниження рівня злочинності в молодіжному середовищі;

• індивідуальна робота з дітьми різних соціальних груп та їхніми батьками;

• виховання соціально активної особистості з високим рівнем духовності й моралі.

Науковий співробітник відділу дидактики С.В. Косянчук, зауважуючи, що ціннісно-смислові орієнтації старшокласника є системою цілей, пріоритетів, переконань, установок, які впливають на унормування стосунків з оточенням, встановлення взаємодії з суб’єктами і об’єктами дійсності, наголосив, що передусім особистісні, родинні і соціальні цінності детермінують розвиток особистості.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку