Crossref Member Badge

Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь

Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь 18.03.2015      Національна академія педагогічних наук України з ініціативи її президента, академіка В.Г.Кременя започаткувала громадський проект підготовки науково-аналітичної доповіді з проблем удосконалення змісту загальної середньої освіти. Дослідження проблеми здійснювали науковці Інституту педагогіки, Інституту психології імені Г.С. Костюка, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України.
      Головна мета цього проекту полягає у виявленні основних недоліків змісту загальної середньої освіти, спричинених недосконалістю нормативно-методичної документації (державних стандартів, навчальних планів і програм), підручників, рекомендованих для використання в навчальному процесі, та виробленні на цій підставі пропозицій і реко-
мендацій щодо їх удосконалення.
      Основними завданнями проекту є:
–– оцінити повноту реалізації основних ідей і підходів, закладених в оновлених державних стандартах загальної середньої освіти, встановити їх відповідність світовим тенденціям розвитку змісту освіти;
–– з’ясувати, наскільки вдало в навчальних програмах реалізовані концептуальні засади оновлених державних стандартів загальної середньої освіти в редакції 2011 року, зокрема особистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи;
–– проаналізувати чинні державні стандарти загальної середньої освіти (початкової, базової і повної), навчальні плани і програми на предмет їх узгодження між собою;
–– проаналізувати текстуальне наповнення шкільних підручників як засобів відтворення змісту освіти щодо їхньої відповідності державним освітнім стандартам і навчальним програмам;
–– виявити в змісті освітніх галузей і навчальних предметів дублювання навчального матеріалу і перенасичення його другорядним матеріалом, якого можна позбутися з метою розвантаження змісту освіти;
–– виявити можливі порушення санітарно-гігієнічних норм навчального навантаження учнів (гранично допустимого навантаження, перевищення вікових можливостей учнів, нереальних обсягів завдань тощо);
–– сформулювати рекомендації щодо вдосконалення змісту загальної середньої освіти та нормативних документів і дидактичних засобів його відтворення.
      Об’єктами аналізу змісту загальної середньої освіти було обрано державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України; типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, затверджені наказами МОН України; чинні навчальні програми предметів інваріантного складника Базового навчального плану, схвалені МОН України; підручники з цих предметів, рекомендовані МОН України для використання в навчальному процесі. Оскільки нині загальна середня освіта перебуває в стадії переходу від попередніх освітніх стандартів 2000 і 2004 років до оновлених 2011 року, у процесі здійснення аналізу виникли певні обмеження. Зокрема, експертизі підлягали чинні навчальні плани і програми для старшої школи (перехід на нові стандарти цієї ланки середньої освіти передбачено з 2018 року), а також наявні підручники для 1-3 і 5-6 класів, видані за новими програмами, та навчальна література, підготовлена за старими програмами (4-й і 7-9 класи), яка ще використовується в школах.
      У процесі аналізу змісту загальної середньої освіти експерти керувалися такими основними критеріями:
–– урахування у державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти основних тенденцій розвитку освіти;
–– відповідність чинних навчальних планів і програм вимогам державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
–– відповідність змісту загальної середньої освіти віковим пізнавальним можливостям учнів;
–– реалізація основних засад оновлення змісту (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний підходи) в навчальних програмах і підручниках;
–– дотримання чинними навчальними планами і програмами норм навчального навантаження, передбачених освітніми стандартами.
      Науково-аналітична доповідь має на меті донести думку експертів щодо шляхів удосконалення змісту загальної середньої освіти і може стати в нагоді тим, хто виробляє освітню політику в Україні, науковцям і методистам, які здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, видавцям і авторам навчальної літератури, широкій педагогічній громадськості і всім тим, кого турбують проблеми освіти. Вона буде корисною розробникам наступних редакцій державних стандартів загальної середньої освіти, а також тим, хто створює відповідну нормативно-програмну документацію.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТЕКСТОМ НАУКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДОПОВІДІ


Повернення до списку