Crossref Member Badge

Звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами наукових досліджень, проведених у 2014 році

30.01.2015

28 січня 2015 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбулась звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти».

Під час роботи  щорічного наукового форуму обговорювалися найбільш вагомі результати наукових досліджень, отримані науковими співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами, вчителями експериментальних шкіл Інституту педагогіки НАПН України у 2014 році. Були визначені перспективні напрями та конкретні механізми і заходи щодо  удосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів  у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Відкрив пленарне засідання конференції віце-президент НАПН України, академік, доктор технічних наук, професор  А.М. Гуржій, який відзначив здобутки колективу  Інституту  педагогіки у розв’язанні актуальних проблем загальної  середньої освіти, розробленні її змісту та методичного забезпечення реалізації навчально-виховного процесу, створенні навчальних програм, підручників, інноваційних методик для загальноосвітніх навчальних закладів. Також наголосив на доцільності посилення роботи щодо популяризації наукових результатів, їх висвітлення та обговорення в засобах масової інформації,  електронних інформаційних ресурсах, з метою ознайомлення громадськості з досягненнями та основними напрямами діяльності наукових установ НАПН України. 

У своєму виступі академік-секретар Відділення загальної середньої освіти  НАПН України  доктор педагогічних наук, професор О.І. Ляшенко наголосив на важливості наукових результатів, отриманих  Інститутом педагогіки у 2014 році, що підтверджується успішним та якісним завершенням 13 НДР, звіти про виконання яких були прийнятті Бюро відділенням на початку січня місяця. Позитивну оцінку отримала ініціатива Інституту щодо створення науково-експертної ради, системна робота якої упродовж 2014 року забезпечила відчутне підвищення якості рукописів, в яких презентовані  результати науково-дослідної роботи. Було запропоновано поширити цей досвід на інші установи НАПН України. Разом з тим, О.І. Ляшенко звернув увагу на зростанні вимог, що висуваються суспільством до очікуваних наукових результатів, та необхідності удосконалення процедур формування тематики НДР Інституту педагогіки з урахуванням запитів освітянської галузі.

Зі звітною доповіддю щодо  результатів наукових досліджень за 2014 рік та основних завдань на 2015 рік виступив директор Інституту педагогіки НАПН України, Заслужений діяч науки та техніки, доктор педагогічних наук, професор О.М. Топузов,  який ґрунтовно схарактеризував здобутки установи за звітний період, окреслив коло актуальних наукових проблем, що постають перед педагогічною теорією та практикою,  механізми та шляхи їх розв’язання і бачення ролі інституту в цьому процесі.  

О.М. Топузов відзначив практичну значущість отриманих  наукових результатів, одним із індикаторів якої є показник звернень до праць співробітників Інституту педагогіки через Електронну бібліотеку НАПН України, який у 2014 році становив більше 16  тисяч завантажень. Було презентовано перший номер  «Українського педагогічного журналу», підготовчий етап зі створення якого успішно завершився у звітному році. У своєму виступі О.М. Топузов торкнувся питання модернізації структури Інституту, яка була реалізована згідно нових викликів, що постають перед провідною науково-дослідною установою НАПН України.

Серед пріоритетів удосконалення науково-дослідної роботи в Інституті педагогіки у 2015 році були виокремленні завдання посилення співпраці з освітньо-громадськими організаціями щодо спільного обговорення актуальних проблем  та презентації науково-обгрунтованих підходів удосконалення змісту загальної середньої освіти, посилення міжнародного співробітництва, розширення представництва участі наукових співробітників інституту у закордонних фахових виданнях та виданнях, що входять до науко метричних баз.

Шляхи досягнення означених  завдань були розвинуті у виступі заступника директора з науково-експериментальної роботи   Т.М. Засєкіної, яка звернула увагу на необхідність підвищення якості науково-дослідної роботи в Інституті педагогіки в умовах модернізаційних змін. Зокрема, у напрямі посилення практичної спрямованості її результатів, орієнтованих на кінцевого споживача – учнів, педагогічних працівників, батьків.   

У обговоренні доповіді директора взяли участь провідні вчені Інституту педагогіки НАПН України. Дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор О.Я. Савченко  зосередила увагу на механізмах  підвищення якості загальної середньої освіти. У виступі наголошувалося на необхідності науково обґрунтованого управління процесом формування компетентностей, узгодження мети та очікуваних освітніх результатів відповідно до визначених  компетентностей, якими має оволодіти учень. Обґрунтовувалася доцільність розроблення методик, що забезпечують можливість перевірки досягнення запланованих результатів. А також доцільність пріоритетності освітніх результати (на противагу традиційним навчальним): особистісних, предметних, міжпредметних, метапредметних.

Доктор педагогічних наук О.І. Локшина доповіла про результати дослідження наукової проблеми забезпечення якості освіти як ключового пріоритету державної політики в країнах Європи та США. Доповідач наголосила на необхідності розроблення питання підвищення якості освіти  в Україні з урахування особливостей національної освітньої галузі та зарубіжного досвіду.

Завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук Г.О. Васьківська  закцентувала увагу на фундаменталізації змісту освіти у старшій школі як міцного фундаменту матеріальної, духовної, теоретичної і практичної діяльності людини, на якому здійснюватиметься й поглиблюватиметься загальноосвітня, загальнонаукова і профільна підготовка учнів.

Актуальні проблеми освітньої теорії та практики були розвинуті у доповідях докторантки Інституту педагогіки Л.М. Рибалко та представниці експериментального навчального закладу № 15 м. Херсона В.В. Бурової.

Подальша робота конференції відбувалася у секційних засіданнях. Висновки і пропозиції, сформульовані учасниками, будуть розміщенні на сайті Інституту педагогіки НАПН України. Із результатами наукових досліджень, виконаних у 2014 році, можна ознайомитися у збірнику «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2014 рік», видрукуваному до початку роботи конференції.


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку