Crossref Member Badge

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення». 10.11.2014

6-7 листопада 2014 року у м. Острозі відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, НАН України, Інститут української мови, НАПН України, Інститут педагогіки, Національний університет «Острозька академія», кафедра української мови і літератури.

У роботі конференції взяли участь 8 співробітників лабораторії (Голуб Н.Б., Сидоренко В.В., Шелехова Г.Т., Варзацька Л.О., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В., Галаєвська Л.В.).

Співробітники лабораторії виступили з такими доповідями: «Діалогізація процесу навчання української мови учнів основної школи» (Голуб Н.Б. – на пленарному засіданні); на секційних засіданнях «Професійно значущі складники педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури як відгук на цивілізаційно-історичні й освітні імперативи ХХІ століття» (Сидоренко В.В.); «Формування мовленнєвої компетентності учнів 5-7 класів у процесі сприймання усних і письмових текстів» (Шелехова Г.Т.); «Компетентнісно орієнтована система правописних завдань і вправ» (Бондаренко Н.В.); «Соціокультурна компетентність як засіб становлення ціннісних орієнтацій учнів» (Ярмолюк А.В.); «Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи» (Новосьолова В.І.); «Мовні засоби формування навичок гармонійної взаємодії учнів 5-7 класів» (Галаєвська Л.В.); «Формування загальнонавчальних умінь як засіб досягнення цілей компетентнісної мовної освіти» (Варзацька Л.О.).

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-практичних підходів до вивчення й упровадження у навчальний процес основ культури мови й мовлення, презентація, популяризація й упровадження результатів НДР в аспекті визначених напрямів конференції.

Проблеми, які обговорювалися: мова як засіб формування компетентного мовця; діалогізація процесу навчання української мови; особливості формування комунікативної компетентності, орфографічної грамотності; проектування сучасного уроку української мови; потенціал емоційно-вольової сфери особистості та ін.

Результати: обмін науково-практичними здобутками удосконалення шкільної мовної освіти; апробація НДР з проблеми формування комунікативної компетентності.

За матеріалами конференції видано:

- Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. І.Д. Пасічник, Р.В. Каламаж, І.М. Хомяк та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 29. – 176 с.

Прийнято методичні рекомендації конференції.


Повернення до списку