Crossref Member Badge

Експериментальна робота лабораторії математичної та фізичної освіти

Експериментальна робота лабораторії математичної та фізичної освіти 15.09.2014

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №1442 від 18.10 2013 року «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району Донецької області» науковці Інституту педагогіки НАПН України спільно з педагогічними колективами Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області; Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області; Волноваського ліцею Волноваської районної ради Донецької області; Донської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області; Рибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області виконували педагогічне дослідження за темою «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі як механізм реалізації оновленого змісту фізичної освіти».

Вказаний педагогічний експеримент є складовою науково-дослідної роботи «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі» (термін виконання 2012-2014 рр., реєстраційний номер 0112U000380), що виконується співробітниками лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. У ході виконання науково-дослідної роботи (січень 2012 – червень 2013 рр.) співробітниками лабораторії математичної та фізичної освіти (Головко М. В., Засєкін Д.О., Засєкіна Т. М., Коваль В. С., Крячко І. П., Непорожня Л. В., Сіпій В.В.) проведено теоретико-аналітичний аналіз досліджуваної проблеми, розроблено науково-методичні засади оновлення змісту фізичної освіти відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, узагальнено підходи щодо формування стандарту шкільної фізичної освіти та реалізації його вимог в навчальній програмі. Співробітники лабораторії (Головко М.В., Засєкіна Т.М.) брали участь у розробленні навчальної програми з фізики для основної школи (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. 7-9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 32 с.), затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молодьспорту України від 06 червня 2012 р. №664). 

Науковцями лабораторії обґрунтовано використання компетентісного та діяльнісного підходів у формуванні змісту навчання курсу фізики основної школи. Доведено необхідність здійснення психодіагностичних процедур, що дозволяють виявити домінанту складових розумового розвитку кожного учня для забезпечення особистісно орієнтованого навчання, цілеспрямованого формування компетентностей школярів. Визначено концептуальні підходи, дидактичні принципи формування структури та добору змісту підручників з фізики для основної школи, лабораторного експерименту та навчальних проектів як складової навчальної програми базового курсу фізики основної школи (7–9 клас), вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.Розроблено методичний апарат, структуру пробних підручників фізики для основної школи. Підготовлено відповідні рукописи, які потребують експериментальної перевірки в реальних умовах навчально-виховного процесу. У зв’язку з чим і розпочато зазначений педагогічний експеримент. 

Під час першого етапу з кожним навчальним закладом було укладено угоди про творчу співпрацю, відкореговано та затверджено робочі навчальні плани для 7 класів експериментальних шкіл на 2013-2014 н.р., розроблено календарно–тематичне планування з фізики для 7 класів, розтиражовано рукописи підручників з фізики для учнів 7 класу: 50 підручників (автори Головко М.В., Засєкін Д.О., Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Крячко І.П., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.) та 50 підручників (автори Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.). Впродовж жовтня 2013 року були проведені установчі наради з учителями, членами експериментальної та контрольної груп по обговоренню основних завдань педагогічного експерименту, проведена перевірка стану матеріально-технічного забезпечення кабінетів фізики навчальних закладів, які є безпосередніми учасниками дослідно-експериментальної роботи.

Учителями фізики експериментальних навчальних закладів (за консультаційної допомоги науковців) розроблено дидактичні засоби навчання: зошит для лабораторних робіт з фізики 7 клас, збірник завдань для тематичного контролю знань учнів, збірник задач з фізики.

Вказане науково-методичне забезпечення з фізики для учнів 7 класу впродовж 2013-2014 н.р. (перший рік пошуково-формувального експерименту) апробувалось у навчально-виховному процесі п’яти загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району Донецької області.

У процесі розроблення критеріїв, рівнів і показників ефективності впровадження цілісної та компетентнісної моделі навчання фізики в основній школі багато уваги приділялось процесу адаптації учнів даної вікової категорії до умов експерименту. У вересні–жовтні 2013 року під керівництвом Олени Вікторівни Крюкової (к.п.н., Донецький національний університет) за безпосередньої участі співробітників психологічної служби ІМЦ РОО Волноваського району (психолог О.В. Вистороп) було проведено психологічне з метою визначення ступеня соціалізації дитячого колективу і кожної особистості окремо. Учителями-експериментаторами було проведено моніторинг по виявленню рівня підготовки учнів контрольних та експериментальних груп з математики та природознавства за 6 клас.

У ході експериментального навчання здійснювалося дослідження дидактичних можливостей розробленого науково-методичного забезпечення навчання фізики в основній школі та вивчення його впливу на результативність навчальної діяльності.

Одним із завдань апробації навчально-методичного забезпечення є вивчення думки вчителів про структуру, зміст, рівень науковості, доступність, виховний вплив на учнів навчального матеріалу підручників та посібників, пропонованих співробітниками лабораторії математичної і фізичної освіти, реалізацію в них особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

Моніторингове дослідження проводиться шляхом опитування двох груп респондентів: учителів та учнів. Учителям пропонувалось оцінити якість підручників за оцінними листами, схваленими Міністерством освіти й науки України, що використовуються в системі проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учителі вважають, що в новостворених підручниках повноцінно відображено зміст і вимоги до його засвоєння на рівні, визначеному Державним стандартом основної і повної загальної середньої освіти. Дотримано основні дидактичніпринципи: науковості, фундаментальності, сучасності теоретичних навчальних матеріалів, оптимальності співвідношення та доступності обсягу навчального матеріалу з фізики індивідуальним, психологічним й віковим можливостям та особливостям учнів. Реалізовано принципи послідовності, системності, цілісності та інтеграції в поданні й розкритті основних тем курсу.

Структура навчальних книг (тексти, ілюстративний матеріал, апарат організації засвоєння, апарат орієнтування) спрямовані на формування інтелектуальної та емоційної сфер учнів, вироблення ключових та предметних компетентностей, впливають на розвиток пізнавальних здібностей, логічного і продуктивного мислення дітей, спонукають їх до творчої діяльності. Зміст навчального матеріалу та способи його організації формують в учнів стійке позитивне ставлення як до вивчення фізики, так і до процесу навчання в цілому, розвивають загальнолюдські позитивні якості та риси особистості.У теоретичному й практичному матеріалі втілено моделі, спрямовані на набуття учнями базових, життєво важливих компетентностей.

Проте, у цілому схвалюючи новостворені підручники учителі висловили зауваження щодо якості їх компонентів та сформулювали конструктивні побажання відносно шляхів усунення виявлених недоліків.

Учні брали участь у дослідженні ефективності апарату орієнтування підручників. Було проведено зріз на наявність навичок роботи з матеріалом підручника, визначався орієнтовний час на ознайомлення з визначеним питанням, час пошуку відповіді на питання після параграфу, зацікавленість запропонованими фактами, реакція на ілюстрації. З метою впливу на мотиваційну сферу учнів були проведені такі заходи: конкурс міні-творів «Підручник моєї мрії», конкурс малюнків та віршів.

За оцінкою учнів потребує поліпшення система запитань і вправ. Деякі запитання після параграфів викликають утруднення в учнів: в тексті параграфа не вистачає матеріалу для підготовки відповіді, що своєю чергою потребує пошуку додаткової інформації.

Однією з найважливіших ділянок роботи учителя в процесі навчання фізики є розроблення й застосування методів і прийомів розв’язування фізичних задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичного знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі формування нових знань, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, для контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень учнів тощо. У зв’язку з цим, учителями-експериментаторами та науковцями підібрано такі завдання та вправи, які враховують пізнавальні можливості й нахили учнів, рівень їхньої готовності до навчально-пізнавальної діяльності. З метою реалізації компетентнісного підходу добір завдань і вправ здійснювався виходячи з позицій наближеності їх до реальних умов життєдіяльності підлітка та сприяв би використанню фізичних знань у життєвих ситуаціях. Система завдань і вправ, що використовується в експериментальному навчанні реалізована як у підручниках, так і в збірниках задач, розроблених учителями-експериментаторами.

Показниками рівня засвоєння учнями основних понять з фізики стали контрольні роботи, які були проведені впродовж року у відповідності до розділів програми. Для проведення контролю знань також застосовувалися посібники, розроблені учителями-експериментаторами. Оцінювання результатів експериментального навчання передбачало виявлення умінь давати визначення фізичних явищ та величин, які їх характеризують, знання законів, формул, принципів та засобів дослідження, розуміння фізичної суті явищ, уміння застосовувати здобуті знання для виконання завдань.Отриманий матеріал було опрацьовано та проаналізовано. Враховуючи те, що у контрольних групах 7 класу вивчення фізики здійснюється за програмою, що відрізняється послідовністю вивчення тем, порівняння глибини засвоєння навчального матеріалу учнів контрольних та експериментальних груп проводилося лише за тими питаннями, які є спільними в обох програмах. Сумарна порівняльна оцінка буде зроблена за результатами експериментального навчання у кінці формувального експерименту, після вивчення всього курсу фізики основної школи.

Особливу увагу група учителів-експериментаторів приділила впровадженню нової (а згідно вимог навчальної програми – обов’язкової) форми навчання – навчальним проектам. Про впровадження навчальних проектів в процесі навчання фізики, основні здобутки та проблеми розглянуто у статі учителів-експериментаторів В’ячеслава Майліса та Лариси Соловйової «Проектна діяльність учнів на уроках фізики: перші результати експериментального навчання» (газета фізика №16 серпень 2014 року).

Протягом навчального року регулярно проводились засідання і зустрічі членів експериментальної і контрольної груп по апробації підручників і навчальних посібників, створення методичного забезпечення.

За результатами першого року формувального експерименту внесено корективи до навчально-методичного забезпечення курсу фізики 7 класу основної школи.


Повернення до списку