Crossref Member Badge


Яценко Володимир Сергійович

Старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки


ORCID iD

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:     
Професійні інтереси зосереджені в області педагогіки, теорії і методики навчання географії, застосування інформаційно-комунікативних технологій в освіті та географії культури. Маю понад 140 опублікованих робіт, у тому числі 8 навчальних програм, 2 підручники, 15 навчально-методичних посібників, 6 методичних рекомендацій, 24 статті у фахових виданнях, розроблено 9 електронних ресурсів, тощо. 
Брав участь у розробленні державних освітніх стандартів з географії (2011).  На сьогоднішній час веду науково-практичні дослідження, пов’язані зі створенням навчальних посібників нового покоління для старшої школи з економіки та економічної географії.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=AVZKJr0AAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/search/archive/

Інші профілі: 

E-mail: 
iatsenko_v@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, природничо-географічний факультет

Досвід роботи: 
З 1992 року вчитель географії та біології Кривецької загальноосвітної школи І-ІІ ступенів Ставищенського району Київської області.
З 2002 року науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання знань та вмінь учнів з фізичної географії основної загальноосвітньої школи» (13.00.02). 

Наукова діяльність: 
Робота над плановими науково-дослідними темами відділу навчання географії та економіки з 2002 року.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Концепція навчання географії України в основній та старшій школі [Електронний ресурс] = Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/399/2017-kontseptsiya-geo-ukrayiny-_n.pdf, вільний. – Загол. з екрану. – Мова укр. (у співавторстві).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Яценко В.С. Пізнавальні мандрівки. Працюємо із синхроністичною таблицею // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 6. – С. 30-33.
2. Яценко В.С. Аспекти створення електронних посібників для забезпечення інтегрованих курсів географії // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 380-389.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Яценко В. С. Використання краєзнавчого підходу в позашкільній роботі: досвід ознайомлення із культурно-освітніми проектами художніх музеїв Києва // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: зб. наук. праць / відп. ред. Тюрменко І. – Тернопіль: «Бескиди», 2017. – С. 222-225.

Матеріали конференцій

1. Яценко В. С. Компетентнісне спрямування вивчення курсу фізичної географії України // Анатовані результати НДР Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К.: Пед. думка, 2017. – С. 155-156.
2. Яценко В. С. Методичні рекомендації вчителям з питань організації та проведення краєзнавчих досліджень учнівською молоддю Святошинського району м. Києва // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). Харків, 2017. – С. 346-347.
3. Яценко В. С. Реалізація компетентнісного підходу як основа формування системи впровадження освітньої діяльності // Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики: [матеріали І Обласної науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 23 березня 2018 р.] / За заг. ред. Л.В. Тихенко, С.О. Сьоми, В.С. Заярної.- Суми: КЗ СОР – ОЦПО та РТМ, 2018. – C. 171-175.
4. Яценко В. С. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти з економічної географії // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Вип. 10. – Полтава : ПОІППО, 2018. – С. 254-261.
5. Яценко В. С. Краєзнавчий підхід у процесі виховання учнів основної школи, як аспект пізнання соціально-географічних процесів // Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне видання – Суми : КЗ СОІППО, 2017. – С. 397-400.
6. Яценко В.С. Видатний авіаконструктор О. К. Антонов [Електронний ресурс] = Видатні місця Святошинського району: погляд на минуле і сучасне / авт. В.С. Яценко, Ін – т педагогіки НАПН України. – Київ: Ін-т пед. НАПН України. – Версія датов.: квітень, 17, 2018. – Режим доступу: http://undip.org.ua/info/7204/, вільний. – Загол. з екрану. – Мова укр.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Доповідь на 1-му Всеукраїнському круглому столі з он-лайн трансляцією «Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» (КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми, 16-17. 02.17).

2. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ – Доуніверситетська підготовка – ВНЗ» (Національний авіаційний університет, м. Київ, 27.04.17).

3. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 18.05.17);

4.  Участь в засіданні круглого столу (модуль Жана Моне) (обговорення питання національної стратегії розвитку фінансової грамотності) на І-шій Міжнародній науковій конференції «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 22-23.05.17);

5. Виступ на науково-практичній конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації» (Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, м. Харків, 23-24.06.17);

6. Виступ на ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» (Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, м. Харків, 26.10.17);

7.Виступ на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», одержано сертифікат (Національний авіаційний університет, м. Київ, 23-24.11.17);

8.Виступ на науково-практичній конференції «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 30.11.17).

2018 

1. Виступ на Всеукраїнському круглому столі «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей» (Інститут педагогіки НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, м. Полтава, 12.03.18).

2. Виступ на І-шій обласній науково-практичній інтернет-конференції «Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики» (КЗ «Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», м. Суми, 23.03.18).

3. Доповідь на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (Національний авіаційний університет, м. Київ, 18.04.18).

4. Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» (Президія НАПН України, м. Київ, 19.04.18).

5. Виступ на науково-практичному семінарі «Основні напрями науково-інформаційної діяльності бібліотек (бібліографічної, реферативної, аналітичної) в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, 15.04.18).

Науково-організаційна діяльність:  
1. Співорганізатори загальногімназійної учнівській конференції «Видатні місця Святошинського району: погляд на минуле і сучасне» (Інститут педагогіки НАПН України та Київська гімназія східних мов № 1, м. Київ, 28.04.17);

2. Співорганізатори спільного звітного виїзного засідання-семінару відділу навчання географії і економіки Інституту педагогіки НАПН України та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського «Науково-методичне забезпечення навчання географії в основній школі»; член журі змодельованого турніру юних географів (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ та Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, м. Полтава, 20-21.09.17);

3. Співорганізатори методичного семінару «Організація профільного навчання: пошук, досвід» (Інститут педагогіки НАПН України та ліцей «Еко» № 198 м. Києва, 15.03.18).

4. Співорганізатори ІІ-ї учнівської конференції «Видатні місця Святошинського району: погляд на минуле і сучасне» (Інститут педагогіки НАПН України та Бібліотека імені          Н. Рибака для юнацтва Святошинського району м. Києва, м. Київ, 12.04.18).

Міжнародна діяльність

· Прослухано лекцію професора Матіас Шмідт на тему: «Проблеми трансформаційного лідерства: багаторівневий аналіз на прикладі 16 держав» Вища школа Циттау Університету прикладних наук (Герліц, Федеративна Республіка Німеччина) (НАПН України, м. Київ, 13.02.17);

· Прослухано лекцію Арі Покки на тему «Простягни руку і доторкнись до неба – історія фінської освіти» Голови асоціації директорів гімназій Фінляндії (Київська міська державна адміністрація, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, м. Київ, 01.03.17);

· Участь в засіданні круглого столу (модуль Жана Моне): обговорення питання національної стратегії розвитку фінансової грамотності І Міжнародної наукової конференції «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 22-23.05.17);

· Науковий керівник секції 2 «Населення Японії. Цінності японців» на міській учнівській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Україна – Японія в ХХІ столітті в діалозі мов, культур: ціннісні виміри особистості» (Київська гімназія східних мов № 1, м. Київ, 23.11.17), нагороджено Подякою КГСМ № 1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО за активну участь у науковому забезпеченні конференції із міжнародною участю;

· Прослухано відкриту лекцію «Про майбутнє освіти і … нації» професора Ян Де Груф (Бельгія) (Президія НАПН України, м. Київ, 17.04.18).

· Прослухано лекції: проф. Франса Монкса (Нідерланди) на тему «Задоволення потреб у навчанні та розвитку обдарованих дітей та підлітків»; доктора Ганса ван Елтена на тему «Супроводження обдарованих і талановитих дітей/підлітків з важкими соціальними та емоційними проблемами» (НАПН України, м. Київ, 24.04.18). Отримано сертифікат.

Науково-педагогічна діяльність: