Crossref Member Badge


Ковчин Наталя Андріївна

Старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0432-3643

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук Ph.D

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:   
Психолого-педагогічні основи формування науково-природничої та географічної картини світу.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eVJMSL8AAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=4365

Інші профілі:

E-mail: 
nkovchin@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
Слов’янський державний педагогічний інститут;
Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди.

Досвід роботи: 
З 1981 по 1984 рік – методист, районний відділ освіти м. Корюківка Чернігівської обл.
З 1984 по 1990 рік – відповідальний секретар комісії у справах неповнолітніх Корюківського райвиконкому, Чернігівська обл.
З 1990 року – заступник директора керамічного технікуму, м. Миргород, Полтавської обл.
З 1995 року -  науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.
З 1995 по 1998 рр. - аспірантура Інституту педагогіки НАПН України.
З 2011 року і понині старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні умови диференціації навчання старшокласників»

Наукова діяльність: 
Робота над плановими науково-дослідними темами:

«Психолого-педагогічні основи формування природничо-наукової картини світу у школярів».
«Моделювання шкільної географічної освіти».
«Психологічні та педагогічні засади шкільної географічної освіти». 
«Психолого-педагогічні основи навчання економіки в гімназії та ліцеї»  

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Ковчин Н. А. Психолого-педагогічні аспекти експертизи підручників для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. А. Ковчин // Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів [посібник] / за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 43 – 48.
2. Ковчин Н. А. Сучасний підручник з географії як засіб особистісного розвитку учнів основної та старшої школи / Н. А. Ковчин // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2017. – Вип. 18. – С. 50 – 62. 
3. Kovchyn NA.  Adaptation of individuality in modern society: challenges and opportunities / N. A. Kovchyn // Intercultural Communication, a.  ISSN 2451-0998, Warszawa –Józefów, 2017. - vol. 2(3), pp. 183 – 194.
4. Кovchyn N. A Organization of psychological and socio-cultural adaptation / N. A. Kovchyn // InterculturalCommunication, ISSN 2451-0998, Warszawa –Józefów, 2017. - vol. 2(3), pp. 195 – 206. 
5. Ковчин Н.А. Соціально-економічна адаптація особистості у контексті економічної освіти / Н.А. Ковчин // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2018. – Вип. 20. С. 146-155.  
6. Ковчин Н.А. Економічна шкільна освіта як фактор сприяння адаптації особистості учня в сучасному соціумі / Н.А. Ковчин // Збірник наукових праць «Освіта і суспільство» Прешовського університету в м. Прешові (Словакія). 2 травня 2018р. С. 58-67. Режим доступу: (http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

1. Ковчин Н. А. Психологічні аспекти оцінювання підручників для загальноосвітньої школи / Н. А. Ковчин // Materiály XII mezinárodní vědecko praktická кonference «Nastolení moderní vědy- 2016» . – Praha, 2016. – Díl 2. – С. 67–72.
2. Kovchyn N. A. A modern textbook as a means of formation of psycho - emotional personality of a student / N. A. Kovchyn // Materials of the XII international scientific and practical conference «scientific horizons – 2016». – Sheffield, 2016. – Vol. 3. – С. 82–86. 
3. Kovchyn N. A. Psychological aspects of evaluating textbooks for comprehensive school / N. A. Kovchyn // Materials of the XII international scientific and practical conference «scientific horizons – 2016». – Sheffield, 2016. – Volume 3. – С. 86–89. 
4. Ковчин Н. А. Сучасний шкільний підручник як засіб формування психоемоційної сфери особистості учня / Н. А. Ковчин // Материали за ХІІ Международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век – 2016». – София, 2016. – Том 3. – С. 18–22. 
5. Ковчин Н.А. Сучасні тенденції психологічного супроводу навчально-виховного процесу  /  Н. А. Ковчин // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки». 20-21 жовтня.  м. Люблін, Польща. 2017р. 2017р, С. 16 – 19.  
6. Ковчин Н.А. Сучасна шкільна економічна освіта та розвиток ресурсів особистості старшокласників / Н.А. Ковчин // International scientific conferenceModernization of educational system: world trends and national peculiarities”.  February 23rd, 2018. Kaunas, Lithuania. 2018. С. 37-40.  
7. Ковчин Н.А. Психолого-педагогічні аспекти шкільної економічної освіти України / Н.А. Ковчин // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні». 23-24 лютого 2018р. Част. І. Львів 2018. С. 48-51.   
8. Ковчин Н.А. Роль економічної психології в організації процесу навчання економіки в старшокласників / Н.А. Ковчин // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». 2-3 березня 2018 р. Част. ІІ. Київ, 2018.С. 107-110.   
9. Ковчин Н.А. Психолого-педагогічні аспекти адаптації сучасної особистості в період економічних та соціальних трансформацій в європейському суспільстві / Н.А. Ковчин // Електронний збірник матеріалів VII Міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій». 4-7.04. 2018. Ополє (Польща). 2018. С.204-205. Режим доступу: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/CPA_2018.pdf   
10. Ковчин Н.А. Розвиток особистісних ресурсів учнів старшої школи в процесі навчання економіки / Н.А. Ковчин // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальність проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». 27-28 квітня 2018р. Львів, 2018.  С. 20-21.    
11. Ковчин Н.А. Актуальні проблеми шкільної економічної освіти / Н.А. Ковчин // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальність проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». 27-28 квітня 2018р. Львів, 2018.  С. 22-24.

Участь у науково-практичних заходах:

2016

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір української освіти» (Інститут педагогіки НАПН України 02.03.2016р).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і кар’єра ­­– 2016». ) м.Київ, Український дім, 14-16.04.2016).

3. XI українсько-Баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей (м. Київ, 29-30.09.2016.)

4. Круглий стіл під егідою програми Фулбрайта в Україні «Реформування системи освіти в Україні» (м. Київ, Український Дім, 25.10.2016.)  

2017 

1. Участь в Міжнародному фестивалі «Педагогіка ХХІ століття: 20 років поспіль» (Дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Виктория», м. Одеса, 25-30.08.2017).

2. Участь в VІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (м. Біла Церква Київської області, 5–6. 10. 2017 ).

3. Участь в Міжнародній  науково-практичній конференції «Еволюція тривалості життя» (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, 07.11.2017).

2018  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». Київська наукова організація педагогіки та психології. м.Київ. 2-3.03.2018р. 

2. Методичний семінар «Організація профільного навчання: пошук, досвід. Ліцей «Еко». м. Київ. 15.03.2018р. 

3. ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» Український Дім. м. Київ. 28.03.2018р.

4. Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» Президія НАПН України. м. Київ. 19.04.2018 р.

Науково-організаційна діяльність

2017

1. Розробка, організація та проведення тренінгів для педагогів та психологів з проблем процесу навчання в рамках проекту «Освітній weekend».

2. Організація і проведення майстер класів для учителів з проблем психологічного супроводу процесу навчання в школі.

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність